niedziela, 21 września 2014

#Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń

#Wynagrodzenie (płaca, pensja) - wypłata pieniężna oraz wartośc tzw. świadczenia w naturze (towary, materiały, usługi, itp.) lub ekwiwalenty wypłacane pracownikom przez pracodawcę za wykonaną na jego rzecz pracę.


§ Przepisy prawne 
>Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. Nr 14 z 2000 r. z późn. zm.)
>Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych ( Dz. U. Nr 162 z 1999 r.  z późn. zm.)
>Ustawa z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28 z 1998 r. z późn. zm.)
>Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy ( Dz. U. Nr. 21 z 1998 r. z późn. zm.)

#Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od posiadanych kwalifikacji, branży oraz miejsca zatrudnienia. Ustalane jest przy zawieraniu umowy o pracę, dzieło lub zlecenie, a więc przed wykonywaniem pracy.
Wynagrodzenie obciążone jest podatkiem dochodowym oraz składkami ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
Rozróżnia się: 
>wynagrodzenie brutto - łączna kwota stanowiąca koszt pracodawcy z tytułu wynagrodzenia;
>wynagrodzenie netto - kwota wynagrodzenia brutto pomniejszona o należny podatek dochodowy i składki społeczne i zdrowotne. 

#Rodzaje i składniki wynagrodzenia:
>wynagrodzenie osobowe pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.
Składniki wynagrodzenia:
- płaca zasadnicza;
- dodatek funkcyjny;
- premie;
- dodatek stażowy;
- dodatek za godziny nadliczbowe, za pracę w porze nocnej;
- inne świadczenia: wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, za czas choroby, świadczenie w naturze -deputaty (np. chleb, mleko)
>wynagrodzenie bezosobowe osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej.
>wynagrodzenie uczniów.

#Obowiązkowe potrącenia od wynagrodzeń brutto (obciążające pracowników):
>Składki na ubezpieczenia społeczne:
- emerytalne
- rentowe
- chorobowe
>Pobraną składkę na ubezpieczenie zdrowotne
>Należną zaliczkę na podatek dochodowy

#Składki obciążające koszty działalności firmy:
>Składki na ubezpieczenia społeczne:
- emerytalne
- rentowe
- wypadkowe
>Składkę na Fundusz Pracy
>Składkę na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

#Podstawa wymiaru składek odprowadzanych do ZUS oraz ich wysokość w % w 2016 r.:
Tytuł ubezpieczenia
Podstawa wymiaru składek
Wymiar składki finansowanej przez:
Razem składki odprowadzane do ZUS
Ubezpieczonego (pracownika)
Płatnika (pracodawcę)
Emerytalne
Przychód (wynagrodzenie brutto za czas przepracowany)
9,76%
9,76%
19,52%
Rentowe
1,5%
6,5%
8,00%
Chorobowe
2,45%
-
2,45%
Wypadkowe
-
od 1.04.2015

od 0,40% do 3,60%
od 1.04.2015

od 0,40% do 3,60% 
Fundusz Pracy
-
2,45%
2,45%
FGŚP
-
0,10%
0,10%
Razem
13,71%
20,61%
34,32%
Składka zdrowotna pobrana
Wynagrodzenie brutto za czas przepracowany – składki ubezpieczeń społecznych (ubezpieczonego)
9%
-
9%
Składka zdrowotna odliczona
7,75%
-
7,75%

#Skala podatku dochodowego od osób fizycznych

#Koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy w 2014 r.:
Podstawa prawna: art. 22 ust. 2 ustawy o PIT
#Algorytm obliczania listy płac:
 1. Wynagrodzenie brutto
 2. Składki na ubezpieczenia społeczne
  a)      emerytalne [9,76% z poz. 1]b)      rentowe [1,50% z poz. 1]c)       chorobowe [2,45% z poz. 1]
 1. Razem składki [poz. 2a + poz. 2b + poz. 2c]
 2. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenia zdrowotnego [poz. 1 – poz. 3]
 3. Składka ubezpieczenia zdrowotnego
  a)      pobrana [9% z poz. 4]b)      odliczona od podatku [7,75% z poz.4 ]
 4. Podstawa naliczenia podatku dochodowego [poz. 4 – 111,25 lub 139,06] 
 5. Podstawa naliczenia podatku dochodowego zaokrąglona do pełnych złotych
 6.  Należna zaliczka na podatek dochodowy  [18% x poz. 7 - 46,33 – poz. 5b]
 7.  Należna zaliczka po zaokrągleniu do pełnych złotych
 8. Wynagrodzenie netto [poz. 1 – poz. 3 – poz. 5a – poz.9]
#Ewidencję rozrachunków z tytułu wynagrodzeń prowadzi się na koncie księgi głównej „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń”, na którym ujmuje się naliczenie należnych wynagrodzeń, potrącenia dokonywane na liście płac oraz wypłatę wynagrodzenia netto.

#Dowodem księgowym, stanowiącym podstawę ewidencji rozrachunków z pracownikami z tytułu wynagrodzeń jest lista płac.

#Ewidencja listy płac

Objaśnienia do schematu:
1| Lista płac:
  >Wynagrodzenia brutto pracowników    21 000,-
  >Wartość należnych pracownikom deputatów w naturze    3 000,-
  >Ogółem przychód (wynagrodzenie)    24 000,

2| Lista płac – potrącenia w liście płac
  >
Obowiązkowe:
      a| Składki ubezpieczeń społecznych    3 290,40
      b| Składka ubezpieczenia zdrowotnego – pobrana    1 863,86
      c| Należna zaliczka na podatek dochodowy    2 056,-
  >Dobrowolne:
      d| Składki związkowe, kasa zapomogowo-pożyczkowa, ubezpieczenia dobrowolne pracowników np. w PZU    970,-                                                     
  >Pozostałe:
      e|Należności z tytułu pobranych przez pracowników, a nierozliczonych zaliczek    60,-
  >Potrącenia razem    8 240,26

3| Lista płac – wypłacono pracownikom wynagrodzenia gotówką    4 700,-

4| Wb- przelewy wynagrodzeń na imienne rachunki bankowe pracowników    11 059,74

5| Rw – wydanie pracowniom deputatów    3 000,-

6| Fa VAT wewnętrzna za wydane pracownikom deputaty:
      a| Wartość netto = cena sprzedaży netto [nie księgować]    3 600,-
      b| Podatek VAT 23%    828,-


Brak komentarzy :

Prześlij komentarz