wtorek, 10 lutego 2015

#wynik finansowy - zadanie - Hurtownia TELE sp. z o.o.

W Hurtowni TELE sp. z o.o. we Wrocławiu na dzień 31.12.2014 roku konta wynikowe wykazują następujące obroty:
Przychody ze sprzedaży towarów
133 380,00
Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu
83 460,00
Pozostałe koszty operacyjne
3 510,00
Przychody finansowe
2 366,00
Koszty finansowe
w tym zapłacone odsetki karne z tytułu nieterminowej wpłaty składek ZUS
2 470,00
156,00
Zużycie materiałów i energii
1 248,00
Amortyzacja
2 730,00
Wynagrodzenia
12 090,00
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
2 522,00
Usługi obce
2 080,00
Rozliczenie kosztów
obliczyć
Pozostałe przychody operacyjne
4 420,00
Koszty handlowe
20 670,00
Straty nadzwyczajne
1 430,00
Zyski nadzwyczajne
962,00
Podatek dochodowy (zapłacony zaliczkowo w ciągu roku)
2 600,00

Polecenia:
1| Ustal obrót konta „Rozliczenie kosztów”.
2| Ustal wynik finansowy netto w wariancie:
a| kalkulacyjnym,
b| porównawczym.
3| Oblicz kwotę odpisu wyrównawczego z tytułu podatku dochodowego (podatku do dopłaty).

Ad. 1.
Rozliczenie kosztów = Zużycie materiałów i energii + Amortyzacja + Wynagrodzenia + Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia + Usługi obce
Rozliczenie kosztów = 1 248,- + 2 730,- + 12 090,- + 2 522,- + 2 080,-
Rozliczenie kosztów = 20 670,-

Ad. 2.a. wariant kalkulacyjny
Przychody ze sprzedaży towarów
     133 380,00 zł
-
Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu
        83 460,00 zł
=
Zrealizowana marża
        49 920,00 zł
-
Koszty handlowe
        20 670,00 zł
=
Wynik ze sprzedaży
        29 250,00 zł
+
Pozostałe przychody operacyjne
          4 420,00 zł
-
Pozostałe koszty operacyjne
          3 510,00 zł
=
Wynik z działalności operacyjnej
        30 160,00 zł
+
Przychody finansowe
          2 366,00 zł
-
Koszty finansowe
          2 470,00 zł
=
Wynik z działalności gospodarczej
        30 056,00 zł
+
Zyski nadzwyczajne
             962,00 zł
-
Straty nadzwyczajne
          1 430,00 zł
=
Wynik finansowy brutto
        29 588,00 zł
podstawa opodatkowania
        29 744,00 zł
-
podatek dochodowy
          5 651,00 zł
=
Wynik finansowy netto
        23 937,00 zł

Ad. 2.b. wariant porównawczy
Przychody ze sprzedaży towarów
     133 380,00 zł
-
Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu
        83 460,00 zł
-
Zużycie materiałów i energii
          1 248,00 zł
-
Amortyzacja
          2 730,00 zł
-
Wynagrodzenia
        12 090,00 zł
-
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
          2 522,00 zł
-
Usługi obce
          2 080,00 zł
=
Wynik ze sprzedaży
        29 250,00 zł
+
Pozostałe przychody operacyjne
          4 420,00 zł
-
Pozostałe koszty operacyjne
          3 510,00 zł
=
Wynik z działalności operacyjnej
        30 160,00 zł
+
Przychody finansowe
          2 366,00 zł
-
Koszty finansowe
          2 470,00 zł
=
Wynik z działalności gospodarczej
        30 056,00 zł
+
Zyski nadzwyczajne
             962,00 zł
-
Straty nadzwyczajne
          1 430,00 zł
=
Wynik finansowy brutto
        29 588,00 zł
podstawa opodatkowania
        29 744,00 zł
-
podatek dochodowy
          5 651,00 zł
=
Wynik finansowy netto
        23 937,00 zł


Ad. 3.
Odpis wyrównawczy
2 600,- – 5 651,- = - 3 051,-

Do zapłaty 3 051,-


Brak komentarzy :

Prześlij komentarz