piątek, 27 lutego 2015

Egzamin - A.36 - styczeń 2015 - "AUTO-BRAMA" + przykładowe rozwiązanie

Zadanie egzaminacyjne
Wykonaj prace dla Przedsiębiorstwa Produkcyjnego AUTO-BRAMA sp. z o.o.: 
Wprowadź dane do programu finansowo-księgowego rozpoczynając od: 
– wprowadzenia danych identyfikacyjnych Przedsiębiorstwa Produkcyjnego AUTO-BRAMA sp. z o.o.,
– wpisania swojego numeru PESEL pod nazwą Przedsiębiorstwa Produkcyjnego AUTO-BRAMA sp. z o.o.,
– wprowadzenia planu kont księgi głównej,
– założenia kartotek kontrahentów,
– założenia kont ksiąg pomocniczych (analitycznych) do kont 200 Rozrachunki z odbiorcami i 210. Rozrachunki z dostawcami.
– wprowadzenia stanów początkowych kont do bilansu otwarcia,
– zdefiniowania, czyli przyporządkowania kont wynikowych do poszczególnych pozycji rachunku zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym: konta przychodów obrotami Ma, konta kosztów obrotami Wn.
Prace związane ze sporządzeniem dokumentów wykonaj na stanowisku egzaminacyjnym wyposażonym w komputer z oprogramowaniem finansowo-księgowym i drukarkę. 
Sporządź i wydrukuj plan kont księgi głównej i kont ksiąg pomocniczych. 
Zaksięguj w programie finansowo-księgowym, na podstawie zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym dowodów księgowych, operacje gospodarcze dotyczące:
– zakupu i przyjęcia materiałów do magazynu,
– wydania materiałów do produkcji,
– przyjęcia wyrobów gotowych z produkcji,
– sprzedaży wyrobów gotowych,
– wydania wyrobów gotowych z magazynu,
– zmian na rachunku bankowym. 
Oblicz i zaksięguj wysokość należnego podatku dochodowego od osób prawnych za grudzień 2014 r. 
Dokonaj księgowań związanych z ustaleniem wyniku finansowego netto za grudzień 2014 r. (miesiąc grudzień należy traktować jako pełny rok obrotowy).
Sporządź i wydrukuj dowody PK – Polecenia księgowania dotyczące:
– zaksięgowania podatku dochodowego od osób prawnych – PK 1/12/2014
– ustalenia wyniku finansowego netto za grudzień – PK 2/12/2014. 
Sporządź i wydrukuj zestawienie obrotów i sald za grudzień 2014 r. 
Sporządź i wydrukuj dziennik księgowań za grudzień 2014 r. 
Zdefiniuj, sporządź i wydrukuj rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym za grudzień 2014 r. 
Dokonaj w arkuszu egzaminacyjnym analizy i oceny rentowności sprzedaży netto w latach 2012-2013
Dane identyfikacyjne Przedsiębiorstwa Produkcyjnego AUTO-BRAMA sp. z o.o.
Nazwa pełna
Przedsiębiorstwa Produkcyjnego AUTO-BRAMA sp. z o.o.
Nazwa skrócona
AUTO-BRAMA
Adres
42-202 Częstochowa, ul. Dębowa 18
Województwo
śląskie
NIP
878-56-51-525
REGON
538543764
Nazwa banku i numer rachunku bankowego
rachunek bieżący
99 1140 2004 0000 1000 5465 2174
Bank: mBank SA
Określ sposób rozliczenia VAT
Metoda rozliczenia z VAT
Dodaj: rok 2014, kwartał IV
miesięczna
Forma prawna
Spółka z o.o.
Rodzaj prowadzonej działalności
produkcyjna
Symbol roku
2014
Rok obrotowy
01.12.2014 - 31.12.2014
Generowanie planu kont
nie tworzyć plany kont
Wariant rachunku zysków i strat
kalkulacyjny/tylko konta zespołu 5
Rejestry księgowe
Ewidencja tylko w jednym rejestrze księgowym o symbolu RK (usunąć wszystkie rejestry i dodać RK – Rejestr księgowy) – dotyczy programu Rewizor
Obsługa numerów analityk dostawców i odbiorców
oddzielne analityki dla odbiorców i dostawców
Tryb wprowadzania rozrachunków
utwórz w tle
Numeracja dokumentów
Łamane przez miesiąc i rok
Imię i nazwisko szefa
Marek Kotulski, identyfikator MK

Wykaz wybranych kont księgi głównej
010
Środki trwałe
070
Umorzenie środków trwałych
131
Rachunek bieżący
138
Kredyty bankowe
200
Rozrachunki z odbiorcami
210
Rozrachunki z dostawcami
220
Rozrachunki z budżetami
225
Rozrachunki z tytułu podatku VAT
300
Rozliczenie zakupu
310
Materiały
501
Koszty działalności podstawowej
550
Koszty ogólnego zarządu
601
Wyroby gotowe
701
Przychody ze sprzedaży wyrobów gotowych
711
Koszt sprzedanych wyrobów gotowych
750
Przychody finansowe
751
Koszty finansowe
800
Kapitał zakładowy
860
Wynik finansowy
870
Podatek dochodowy

UWAGA Konto 501 „Koszty działalności podstawowej” należy zdefiniować jako konto bilansowe.

Wybrane stany początkowe kont księgi głównej na dzień 1.12.2014 r.
Nazwa konta
Wartość w zł
Środki trwałe
150 000,00
Umorzenie środków trwałych
80 000,00
Rachunek bieżący
35 000,00
Kredyty bankowe
33 000,00
Materiały
23 000,00
Koszty działalności podstawowej
45 000,00
Kapitał zakładowy
140 000,00

Informacje dotyczące funkcjonowania Przedsiębiorstwa Produkcyjnego AUTO-BRAMA sp. z o.o.
- Przedsiębiorstwo zajmuje się produkcją automatycznych bram garażowych.
- Ewidencja operacji jest prowadzona na kontach księgi głównej i kontach ksiąg pomocniczych do kont 200 „Rozrachunki z odbiorcami” i 210 „Rozrachunki z dostawcami”.
- Ewidencja kosztów jest prowadzona na kontach zespołu 5.
- Ewidencja obrotu materiałowego jest prowadzona według rzeczywistych cen zakupu.
- Ewidencja wyrobów gotowych jest prowadzona według rzeczywistego kosztu wytworzenia.
- Numeracja dokumentów jest prowadzona ze wskazaniem numeru, miesiąca i roku np. PK 1/12/2014.
- Poniesione w grudniu koszty są kosztami uzyskania przychodu.

Wybrane wielkości z bilansu oraz rachunku zysków i strat z lat 2012-2013
Wybrane pozycje
Stan na dzień 31.12.2012 r. w zł
Stan na dzień 31.12.2013 r. w zł
Aktywa trwałe
140 000,00
130 000,00
Aktywa ogółem
70 000,00
85 000,00
Kapitały własne
140 000,00
140 000,00
Zysk netto
55 000,00
60 000,00
Przychody ze sprzedaży
275 000,00
400 000,00Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.


Ocenie podlegać będzie 6 rezultatów:
- Sporządzony i wydrukowany plan kont księgi głównej i kont ksiąg pomocniczych.
- Sporządzone i wydrukowane dowody księgowe:
       – PK 1/12/2014 – zaksięgowanie podatku dochodowego od osób prawnych,
      – PK 2/12/2014 – ustalenie wyniku finansowego netto za grudzień 2014 r.
- Sporządzone i wydrukowane zestawienie obrotów i sald.
- Sporządzony i wydrukowany dziennik księgowań za grudzień 2014 r.
- Sporządzony i wydrukowany rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym za grudzień 2014 r.
- Sporządzona w arkuszu egzaminacyjnym analiza i ocena rentowności sprzedaży netto w latach 2012-2013.

Przykładowe rozwiązanie
Rezultat 1.

Rezultat 2. 
PK 1/12/2014 (pdf)                                                            PK 2/12/2014 (pdf)

Rezultat 3. 

Rezultat 4.
Rezultat 5.

Rezultat 6.

Analiza i ocena rentowności sprzedaży netto
1| Dobór wskaźnika

2| Obliczenie wskaźników w latach
Rok 2012


Rok 2013


3| Interpretacja wskaźników
W 2012 r. każda złotówka przychodu ze sprzedaży generowała 20 groszy zysku netto.
W 2013 r. każda złotówka przychodu ze sprzedaży generowała 15 groszy zysku netto.
4| Analiza i ocena rentowności sprzedaży netto
W roku 2013 wskaźnik rentowności sprzedaży netto spadł w porównaniu z rokiem 2012 o 5%.
Nastąpiło pogorszenie rentowności sprzedaży netto. Każda złotówka przychodu wygenerowała o 5 groszy mniej w 2013 r. w porównaniu z 2012 r. Tendencję spadkową wskaźnika należy ocenić negatywnie.
Jednostka powinna dążyć do wzrostu rentowności. Im wyższą wartość wykazuje wskaźnik rentowności sprzedaży netto, tym sytuacja jest korzystniejsza, czyli efektywność sprzedaży większa.

13 komentarzy :

 1. Jak obliczyć ten podatek bo nie chce mi wyjść taki jak jest na zdjęciu ? :)

  OdpowiedzUsuń
 2. (111 000 - 180 - 20 - 92 500) x 19% = 3 477,-

  OdpowiedzUsuń
 3. mam pytanie dlaczego konto 501 Koszty działalności podstawowej ujęte jest jako konto bilansowe???

  OdpowiedzUsuń
 4. mam pytanie dlaczego konto 501 Koszty działalności podstawowej ujęte jest jako konto bilansowe???

  OdpowiedzUsuń
 5. a no wlasnie, dlaczego 501 to konto bilansowe?

  OdpowiedzUsuń
 6. Konto 501 jest kontem bilansowym, ponieważ tak wynika z treści zadania. A jest to spowodowane produkcją w toku. Ze względu, że nie ma konta Produkcja w toku, koszty produkcji w toku pozostają cały czas na koncie Koszty działalności podstawowej.

  OdpowiedzUsuń
 7. a konto 860 jest bilansowe czy bilansowo-wynikowe?

  OdpowiedzUsuń
 8. Wynik finansowy (860) jest kontem bilansowym.

  OdpowiedzUsuń
 9. A JESLI NIE JEST PODANY STAN POCZATKOWY KONTA 501 I W TRESCI ZADANIA TEZ NIC NIE PISZE O WTEDY 501 JEST KONTEM WYNIKOWYM?

  OdpowiedzUsuń
 10. Nie, bo jeśli konto 501 ma stan początkowy to znaczy że na koniec okresu sprawozdzawczego występowała produkcja w toku, a więc nawet jeśli w zadaniu nie byłoby napisane, to musisz wiedzieć, że jest to konto bilansowe

  OdpowiedzUsuń
 11. "W roku 2013 wskaźnik rentowności sprzedaży netto spadł w porównaniu z rokiem 2012 o 5%." - spadek o 5 punktów procentowych, a nie 5%. Jeżeli już chcemy podać w procentach, to 25% (5/20).
  Pozdrawiam i dzięki za przydatnego bloga :)

  OdpowiedzUsuń
 12. Czyli konto koszty działalności podstawowej zawsze jest bilansowe ?

  OdpowiedzUsuń
 13. Podobno konto Koszty działalności podstawowej jest wynikowe i jako jedyne po poprawnym rozliczeniu może wykazywać saldo na koniec okresu jako wartość produkcji w toku,ale z kolei na egzaminie i w zadaniach jest jako bilansowe,więc jak z tym jest?Proszę o pomoc!

  OdpowiedzUsuń