czwartek, 4 września 2014

Egzamin - A.36. - styczeń 2014 - "KOMP" + przykładowe rozwiązanie

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
kwalifikacja A.36 - Prowadzenie rachunkowości

zadanie: 01

Zadanie egzaminacyjne
Wykonaj prace dla Hurtowni KOMP sp. z o.o.:
- zaksięguj w programie finansowo-księgowym operacje gospodarcze na podstawie zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym dowodów księgowych, dotyczące przyjęcia towarów do magazynu, sprzedaży towarów oraz wyciąg bankowy,
- oblicz i zaksięguj wysokość należnego podatku od osób prawnych za grudzień 2013 r. (miesiąc grudzień należy traktować jako pełny rok obrachunkowy),
- dokonaj księgowań związanych z ustaleniem wyniku finansowego netto za grudzień 2013 r.,
- sporządź i wydrukuj dowody księgowe PK – „Polecenie księgowania”: PK 1/12/2013 podatek dochodowy od osób prawnych, Pk 2/12/2013 ustalenie wyniku finansowego netto,
- sporządź i wydrukuj zestawienie obrotów ni sald kont księgi głównej oraz dziennik księgowań za grudzień 2013 r.,
- zdefiniuj, sporządź i wydrukuj rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym,
- dokonaj w arkuszu egzaminacyjnym analizy i oceny rentowności sprzedaży netto za lata 2011-2012. Analiza powinna zawierać wzór dobranego wskaźnika, dane do obliczenia wskaźników, obliczone wskaźniki w latach 2011-2012, interpretację obliczonych wskaźników oraz ocenę rentowności sprzedaży netto w latach 2011-2012.

Miejsce przeznaczone do sporządzenia analizy znajdziesz w arkuszu egzaminacyjnym pod nazwą „Analiza i ocena rentowności sprzedaży netto”.
Wykonaj zadania na stanowisku egzaminacyjnym, na którym znajduje się komputer z oprogramowaniem finansowo-księgowym, biurowym do edycji tekstu i arkuszem kalkulacyjnym oraz niezbędne materiały biurowe.
Prace z programem finansowo-księgowym rozpocznij od:
- wprowadzenia danych identyfikacyjnych Hurtowni KOMP sp. z o.o.,
- wpisania swojego numeru PESEL pod nazwą Hurtowni KOMP sp. z o.o.,
- wprowadzenia planu kont księgi głównej,
- wprowadzenia stanów początkowych kont księgi głównej do bilansu otwarcia,
- założenia kartotek kontrahentów zgodnie z zamieszczonymi w arkuszu egzaminacyjnym dowodami księgowymi,
- zdefiniowania rachunku zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym:
                + konto 730 „Przychody ze sprzedaży towarów” przypisz obrotami Ma do pozycji A.II.                                  „przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów”,
                + konto 731 „Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu” przypisz obrotami Wn do pozycji                    B.II. „Wartość sprzedanych towarów i materiałów”,
                + konto 503 „Koszty handlowe” przypisz obrotami Wn do pozycji D „Koszty sprzedaży”,
                + konto 870 „Podatek dochodowy” przypisz obrotami Wn do pozycji O „Podatek dochodowy”

Dane identyfikacyjne Hurtowni KOMP sp. z o.o.
Nazwa pełna: Hurtownia KOMP sp. z o.o.
Nazwa skrócona: KOMP
Adres: ul. Polna 22, 27-600 Sandomierz
Województwo: świętokrzyskie
NIP: 867-16-28-112
REGON: 442025444
Bank: PKO Oddział 1 w Sandomierzu
Numer rachunku bankowego: 55 1020 4926 0000 1502 0008 3428
Forma prawna: spółka z o.o.
Rodzaj prowadzonej działalności: handlowa
Symbol roku: 2013
Rok obrotowy: 01.12.2013 – 31.12.2013
Generowanie planu kont: nie tworzyć planu kont/pomiń
Wariant rachunku zysków i strat: kalkulacyjny/tylko konta zespołu 5
Rejestry księgowe: RK – Rejestr księgowy
Obsługa numerów analityk dostawców i odbiorców: oddzielne analityki dla odbiorców i dostawców
Tryb wprowadzania rozrachunków: utwórz w tle
Numeracja dokumentów: łamane przez miesiąc i rok
Imię i nazwisko szefa: Agnieszka Mróz (AM)

Wykaz wybranych kont księgi głównej
010 Środki trwałe
071 Umorzenie środków trwałych
100 kasa
131 Rachunek bieżący
201 Rozrachunki z odbiorcami
210 Rozrachunki z dostawcami
220 Rozrachunki z budżetami
225 Rozrachunki z tytułu podatku VAT
300 Rozliczenie zakupu
330 Towary
503 Koszty handlowe
730 Przychody ze sprzedaży towarów
731 Wartość sprzedanych towarów z cenie zakupu
801 Kapitał zakładowy
802 Kapitał zapasowy
860 Wynik finansowy
870 Podatek dochodowy

Informacje o Hurtowni KOMP sp. z o.o.
- Hurtownia zajmuje się sprzedażą akcesoriów komputerowych.
- Sprzedaż opodatkowana jest podstawową stawką podatku VAT.
- Ewidencja operacji gospodarczych odbywa się na kontach księgi głównej.
- Jednostka prowadzi ewidencję kosztów w zespole 5.
- Do ewidencji obrotu towarowego hurtownia stosuje rzeczywiste ceny zakupu.
- Poniesione koszty danego okresu są kosztami uzyskania przychodów.
- Numeracja dokumentów prowadzona jest ze wskazaniem numeru, miesiąca i roku, np.: PK 1/12/2013.
- Osobą upoważnioną do wystawiania dokumentów jest Arkadiusz Smolik, do obioru i zatwierdzania dokumentów Agnieszka Mróz.

Wybrane stany początkowe kont księgi głównej na dzień 1.12.2013 r.
Nazwa konta
Wartość w zł
Środki trwałe
98 000,00
Umorzenie środków trwałych
18 000,00
Rachunek bieżący
26 874,00
Rozliczenie zakupu (saldo Dt)
3 800,00
Towary
29 000,00
Kapitał zakładowy
100 000,00
Kapitał zapasowy
35 000,00
Rozrachunki z dostawcami
 4 674,00
Wskazane zobowiązanie w kwocie 4 674 zł stanowi zadłużenie wobec Producenta Sprzętu Komputerowego KOMPNET sp. z o.o. ( faktura 145/2013 z dnia 30.11.2013 r.) do końca miesiąca dostawy towarów nie otrzymano.

Wybrane pozycje z bilansu oraz rachunku zysków i strat z lat 2011-2012
Wybrane pozycje
Stan na dzień 31.12.2011 r. w zł
Stan na dzień 31.12.2012 r. w zł
Aktywa trwałe
100 000,00
98 000,00
Aktywa obrotowe
85 000,00
64 000,00
Kapitały własne
140 000,00
135 000,00
Zysk netto
45 000,00
27 000,00
Przychody ze sprzedaży
375 000,00
180 000,00


Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.
Ocenie podlegać będzie 5 rezultatów:
- dowody księgowe PK 1/12/2013 podatek dochodowy od osób prawnych, PK 2/12/2013 ustalenie wyniku finansowego netto – wydruki
- Zestawienie obrotów i sald – wydruk
- Dziennik księgowań – wydruk
- Rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym – wydruk
- Analiza i ocena rentowności sprzedaży netto w latach 2011-2012 sporządzona w arkuszu egzaminacyjnym.

 Przykładowe rozwiązanie:
#Dziennik księgowań
#Rachunek zysków i strat
#Zestawienie obrotów i sald


#Analiza i ocena rentowności sprzedaży netto

- dobór wskaźnika do przeprowadzenia analizy
Wskaźnik rentowności sprzedaży netto =
zysk netto
przychody ze sprzedaży

- dane do obliczenia wskaźników

Wybrane pozycje do przeprowadzenia analizy rentowności sprzedaży netto
Stan na dzień 31.12.2011 r. w zł
Stan na dzień 31.12.2012 r. w zł
Zysk netto
45 000,00
27 000,00
Przychody ze sprzedaży
375 000,00
180 000,00

- obliczenie wskaźników za lata 2011-2012

2011 r.

45 000,-
= 0,12
375 000,-

Wskaźnik rentowności sprzedaży netto w roku 2011 wyniósł 0,12, co oznacza, że jedna złotówka przychodu ze sprzedaży wygenerowała 12 groszy zysku netto.


2012 r.

27 000,-
= 0,15
180 000,-

Wskaźnik rentowności sprzedaży netto w roku 2012 wyniósł 0,15, co oznacza, że jedna złotówka przychodu ze sprzedaży wygenerowała 15 groszy zysku netto.

W 2012 roku w porównaniu do roku 2011 nastąpił wzrost rentowności sprzedaży netto o 3 grosze, jest to zjawisko pozytywne, ponieważ nastąpił wzrost efektywności sprzedaży. Zjawiskiem pozytywnym jest wzrost w czasie wielkości wskaźników rentowności. 


2 komentarze :

  1. czy dekretacja kwoty 4674 zł z wyciągu bankowego 210Wn/131Ma jest dobrze? jęśli mamy konto rozliczenie zakupu to przez to konto powinna przejść dekretacja, czyli zamiast 210 powinno być 300..? Proszę o wyjaśnienie

    OdpowiedzUsuń
  2. hej, a mógłbyś wstawić bilans zamknięcia ??

    OdpowiedzUsuń