czwartek, 18 września 2014

Egzamin "stary" - czerwiec 2014 - zadanie 2 + przykładowa dekretacja i analiza

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe 
czerwiec 2014 - zadanie 2

Zadanie egzaminacyjne
Hurtownia BIG sp. z o.o. z Gdyni zajmuje się sprzedażą sprzętu sportowego. Jednostka jest podatnikiem podatku VAT.
W maju 2014 roku w hurtowni miały miejsce następujące zdarzenia gospodarcze:
•05.05.2014 r. zakupiono towary od producenta sprzętu sportowego ADAS sp. z o.o. – Załącznik 5.;
•05.05.2014 r. przyjęto do magazynu zakupione towary według rzeczywistej ceny zakupu w ilości zgodnej z dowodem zakupu;
•12.05.2014 r. wystawiono polecenie przelewu dla producenta ADAS sp. z o.o. celem uregulowania zobowiązania za zakupione towary;
•16.05.2014 r. sprzedano do Sklepu MARKSport, sp. z o.o. po cenie sprzedaży:
piłki nożne, rozmiar 4 – 10 sztuk,
piłki nożne, rozmiar 5 – 14 sztuk;
•16.05.2014 r. wydano z magazynu sprzedane towary po rzeczywistej cenie zakupu w ilości zgodnej dowodem sprzedaży;
•19.05.2014 r. wpłynęła reklamacja od kierownika sklepu pana Tomasza Sokoła – Załącznik 6.;
•20.05.2014 r. w związku z uznaną reklamacją wystawiono fakturę korygującą i przyjęto zareklamowany towar do magazynu na podstawie dowodu Pz.

Opracuj projekt realizacji prac obejmujących sporządzenie dokumentów, dotyczących
funkcjonowania Hurtowni BIG sp. z o.o. w maju 2014 r., rozpatrzenie reklamacji zgłoszonej przez
odbiorcę, ewidencję operacji gospodarczych z maja 2014 r. oraz analizę i ocenę szybkiej
płynności finansowej w Hurtowni BIG sp. z o.o. w latach 2012-2013 r. Wykonaj prace wynikające
z projektu realizacji prac.


Projekt realizacji prac powinien zawierać:
1. Tytuł pracy egzaminacyjnej.
2. Założenia wynikające z treści zadania oraz załączonej dokumentacji.
3. Wykaz prac związanych ze sporządzeniem dokumentów, dotyczących funkcjonowania
Hurtowni BIG sp. z o.o. w maju 2014 r.
4. Wykaz prac związanych z ewidencją operacji gospodarczych w maju 2014 r. w programie
finansowo-księgowym.
5. Wykaz operacji gospodarczych wraz z dowodami stanowiącymi podstawę księgowania,
dotyczących zdarzeń gospodarczych w maju 2014 r. ujętych w tabeli dekretacyjnej.
6. Wykaz prac związanych z rozpatrzeniem reklamacji zgłoszonej przez odbiorcę.
7. Wykaz prac związanych z analizą i oceną szybkiej płynności finansowej w Hurtowni BIG
sp. z o.o. w latach 2012-2013.
8. Komplet sporządzonych i wydrukowanych z programu komputerowego dokumentów
(po jednym egzemplarzu), dotyczących zdarzeń gospodarczych z maja 2014 roku.
9. Sporządzoną w programie finansowo-księgowym ewidencję operacji gospodarczych na
kontach księgi głównej z maja 2014 r. wraz z wydrukowanym zestawieniem obrotów
i sald oraz dziennikiem księgowań.
10. Sporządzoną analizę i ocenę szybkiej płynności finansowej w Hurtowni BIG sp. z o.o.
w latach 2012-2013.

Do wykonania zadania wykorzystaj:
Dane identyfikacyjne Hurtowni BIG sp. z o.o. ........................................................... Załącznik 1.
Dane identyfikacyjne odbiorcy .................................................................................. Załącznik 2.
Informacje dodatkowe dotyczące działalności Hurtowni BIG sp. z o.o. ..................... Załącznik 3.
Wybrane stany początkowe kont na dzień 1.05.2014 r. (w zł) .................................. Załącznik 4.
Faktura wystawiona przez dostawcę towarów .......................................................... Załącznik 5.
Zgłoszenie reklamacyjne odbiorcy towarów .............................................................. Załącznik 6.
Wybrane pozycje z bilansu z lat 2012-2013 (w zł) .................................................... Załącznik 7.
Wykaz wybranych kont księgi głównej ...................................................................... Załącznik 8.
Wykaz wybranych wskaźników ................................................................................. Załącznik 9.

Uwaga!
Na stanowisku egzaminacyjnym znajduje się komputer wyposażony w program finansowo
-księgowy oraz program do obsługi gospodarki magazynowej i sprzedaży.
W programie magazynowym i finansowo-księgowym wprowadzono dane identyfikacyjne
Hurtowni BIG sp. z o.o. oraz zakładowy plan kont.
Pracę z programem komputerowym rozpocznij od:
•wpisania swojego numeru PESEL pod pełną lub skróconą nazwą Hurtowni BIG
sp. z o.o.,
•założenia kartotek kontrahentów i towarów w programie magazynowym,
•wprowadzenia stanów początkowych do bilansu otwarcia w programie finansowo-księgowym.
Przy sporządzaniu dokumentów magazynowych nie należy korzystać z opcji
„automatycznie”.
Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 240 minut.

Załącznik 1.
Dane identyfikacyjne Hurtowni BIG sp. z o.o.
Hurtownia BIG sp. z o.o.
ul. Pucka 20, 81-036 Gdynia, województwo pomorskie
NIP: 586-19-99-479, Regon: 220962444
Numer konta bankowego: 35 1440 1026 6153 0310 0035 6206
Bank: NORBP O w Gdyni

Załącznik 2.
Dane identyfikacyjne odbiorcy
Sklep MARKSport sp. z o.o.
81-222 Gdynia, ul. Morska 121, województwo pomorskie
NIP: 583-30-12-490
Kierownik sklepu – Tomasz Sokół
Osobą upoważnioną do odbioru dokumentów i towarów z magazynu jest Ewelina Lis.

Załącznik 3.
Informacje dodatkowe dotyczące działalności Hurtowni BIG sp. z o.o.
•Ewidencja operacji gospodarczych prowadzona jest według zakładowego planu kont na kontach księgi głównej.
•Wycena i ewidencja towarów prowadzona jest według rzeczywistej ceny zakupu netto.
•Sprzedaż towarów jest opodatkowana podstawową stawką podatku VAT – 23%
•Hurtownia na sprzedaży towarów realizuje marżę handlową w wysokości 40% ceny zakupu netto (narzut).
•Odbiorcy regulują należności przelewem w terminie 30 dni.
•Osobą upoważnioną do wystawiania dokumentów jest Anna Borowska, do odbioru i zatwierdzania Monika Pik (szef).
•Numeracja dokumentów jest prowadzona odrębnie dla każdego dowodu ze wskazaniem miesiąca i roku, np. 1/05/2014.

Załącznik 4.
Wybrane stany początkowe kont na dzień 1.05.2014 r. (w zł)
Środki trwałe 110 000,00
Umorzenie środków trwałych 40 000,00
Kasa 5 000,00
Rachunek bieżący 35 000,00
Kapitał zakładowy 80 000,00
Kapitał zapasowy 30 000,00Załącznik 7.
Wybrane pozycje z bilansu z lat 2012-2013 (w zł)

Załącznik 8.
Wykaz wybranych kont księgi głównej
Zespół 0
010 Środki trwałe
070 Umorzenie środków trwałych
Zespół 1
100 Kasa
131 Rachunek bieżący
138 Kredyty bankowe
Zespół 2
201 Rozrachunki z odbiorcami
210 Rozrachunki z dostawcami
223 VAT naliczony
224 VAT należny
Zespół 3
300 Rozliczenie zakupu towarów
330 Towary
Zespół 4
400 Amortyzacja
401 Zużycie materiałów i energii
402 Usługi obce
409 Pozostałe koszty rodzajowe
Zespół 7
730 Przychody ze sprzedaży towarów
731 Wartość sprzedanych towarów według cen zakupu
760 Pozostałe przychody operacyjne
761 Pozostałe koszty operacyjne
Zespół 8
801 Kapitał zakładowy
802 Kapitał zapasowy

Przykładowa dekretacja i analiza do zadania 2.


5. Wykaz operacji gospodarczych wraz z dowodami stanowiącymi podstawę księgowania, dotyczących zdarzeń gospodarczych w maju 2014 r. ujętych w tabeli dekretacyjnej.

Lp.
Data
Dowód
Treść operacji
Kwota
Numer konta
Wn
Ma
1.
5.05.2014
FZ 18/05/2014
Zakupiono towary w ADAS
sp. z o.o.
      a)      wartość netto
      b)      podatek VAT naliczony
      c)       wartość brutto


2 868,00
659,64
3 527,64


300
223
210
2.
5.05.2014
PZ 1/05/2014
Przyjęto do magazynu towary po rzeczywistej cenie zakupu
2868,00
330
300
3.
16.05.2014
FS 1/05/2014
Sprzedano dla Sklepu RTV-AGD towary
      a)      wartość netto
piłka (roz. 4) 10 szt. x 65,80 = 658,-
piłka (roz. 5) 14 szt.x 81,20 = 1136,80
      b)      podatek VAT należny
      c)       wartość brutto


1 794,80


412,80
2 207,60


201


730


224
4.
16.05.2014
WZ 1/05/2014
Wydano z magazynu sprzedane towary po rzeczywistej cenie zakupu
piłka (roz. 4) 10 szt. x 47,- = 470,-
piłka (roz. 5) 14 szt. x 58,- = 812,-

1 282,00

731

330
5.
20.05.2014
KFS 1/05/2014
Skorygowano sprzedaż po uznanej reklamacji
a)      zmniejszenie wartości netto
b)     zmniejszenie podatku VAT należnego
c)      zmniejszenie wartości brutto


- 131,60
- 30,27

- 161,87

201


730
224
6.
20.05.2014
PZ 2/05/2014
Przyjęto do magazynu reklamowany telewizor po rzeczywistej cenie zakupu

- 94,00

731

330Analiza bieżącej płynności finansowej w latach 2012-2013

wybrane pozycje do analizy2012Wskaźnik szybkiej płynności finansowej w roku 2012 wyniósł 1, co oznacza, że płynne aktywa obrotowe pokrywały w 100% zobowiązania bieżące.
 2013

Wskaźnik szybkiej płynności finansowej w roku 2013 wyniósł 0,74, co oznacza, że płynne aktywa obrotowe pokrywały w 74% zobowiązania bieżące.

Wskaźnik szybkiej płynności finansowej w roku 2012 był na optymalnym poziomie (1 lub 100%), co oznacza, że płynne aktywa obrotowe w całości gwarantowały spłatę zobowiązań bieżących. 
Zaś w roku 2013 wskaźnik ten  kształtował się na poziomie 74% - jest to zjawisko niekorzystne, ponieważ płynne aktywa obrotowe nie gwarantują spłaty zobowiązań bieżących.

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz