środa, 10 września 2014

#5 Przedsiębiorstwo - definicje do zapamiętania

#Czynniki produkcji:
<ziemia (zasoby naturalne);
<praca;
<kapitał;
<wiedza;
<przedsiębiorczość.


#Rodzaje działalności gospodarczej:
<działalność przemysłowa; 
<działalność budowlana;
<działalność usługowa;
<działalność handlowa.

#Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) - usystematyzowany wykaz wszystkich rodzajów działalności społeczno-gospodarczej. 
Aktualnie obowiązuje wersja PKD z 2007 r.. 
wykaz PKD 2007 (pdf)
wyjaśnienia PKD 2007 (pdf)


#Przedsiębiorstwo - to podmiot prowadzący działalność gospodarczą, może nim być:
<osoba fizyczna;
<osoba prawna;
<jednostka organizacyjna, która nie ma osobowości prawnej.

#Osoba fizyczna - prawne określenie człowieka w prawie cywilnym, od chwili urodzenia do chwili śmierci. 
Osoba fizyczna posiada zdolność prawną od chwili urodzenia oraz zdolność do czynności prawnych, którą nabywa w chwili uzyskania pełnoletności.

#Osoba prawna - jednostka organizacyjna, która na mocy odpowiednich przepisów ma osobowość prawną.

#Jednostka organizacyjna - nie ma osobowości prawnej, ale posiada zdolność prawną i prowadzi we własnym imieniu działalność gospodarczą.

#Zdolność prawna - zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków z zakresu prawa cywilnego.

#Osobowość prawna - zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych umożliwiająca zawieranie umów, podejmowanie zobowiązań, występowanie przed sądem jako strona, a także wykonywanie innych działań związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. 


#Formy własności przedsiębiorstw 

#Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw

#Podział spółek

#Charakterystyka spółek 

#Podstawa prawna funkcjonowania spółek:
§ Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (DzU z 1964 r., poz. 93 z późn. zm.)
§ Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (DzU z 2000 r., nr 94 z późn. zm.)
§ Ustawa z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej (DzU z 2005 r., nr 62, poz. 551 z późn. zm.)

#Klasyfikacja przedsiębiorstw w Polsce
ze względu za rozmiar działalności 

Wskazówka: Art. 107 Wyrażone w euro wielkości, o których mowa w art. 104–106, przelicza się na złote według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku obrotowego wybranego do określenia statusu przedsiębiorcy.

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz