piątek, 9 stycznia 2015

Egzamin pisemny - A.36. - 8 styczeń 2015

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
kwalifikacja A.36 - Prowadzenie rachunkowości

kolejność pytań może się różnic od kolejności z egzaminu

Zadanie 1.
Wskaźnik płynności szybkiej, wyrażający stosunek płynnych aktywów obrotowych do zobowiązań krótkoterminowych, na podstawie danych z tabeli, wynosi
Wybrane wielkości z bilansu
Kwota w zł
Towary
33 800,00
Należności z tytułu dostaw
18 200,00
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach
2 600,00
Należności z tytułu podatków
5 200,00
Zobowiązania z tytułu dostaw
26 000,00
A| 20%
B|100%
C| 10%
D| 230%

Zadanie 2.
Zgodnie z ustawą o rachunkowości trwałemu przechowywaniu podlegają
A| roczne, zatwierdzone sprawozdania finansowe.
B| karty wynagrodzeń pracowników.
C| dokumenty przyjętego sposobu prowadzenia rachunkowości.
D| dokumenty inwentaryzacyjne.

Zadanie 3.
Dowód księgowy Rw sporządza się w celu udokumentowania
A| wydania na zewnątrz sprzedanych zapasów.
B| rozchodu sprzedanych odbiorcy towarów.
C| wydania materiałów do produkcji.
D| rozchodu sprzedanych wyrobów gotowych.

Zadanie 4.
Spłata zobowiązań wobec kontrahenta przy pomocy gotówki wpłacanej przez dłużnika na konto bankowe wierzyciela wymaga sporządzenia
A| weksla własnego.
B| polecenia księgowania.
C| czeku rozrachunkowego.
D| dowodu wpłaty gotówkowej.

Zadanie 5.
Wskaż treść operacji gospodarczej zaewidencjonowanej na kontach na podstawie dowodu PT.
A| Sprzedano zbędny środek trwały.
B| Rozchód sprzedanego środka trwałego.
C| Zaksięgowano miesięczną ratę umorzenia środków trwałych.
D| Przyjęto do eksploatacji zakupiony od kontrahenta środek trwały.

Zadanie 6.
Na podstawie zapisów na wybranych kontach księgowych można określić, że w bilansie zamknięcia stan
A| zobowiązań wyniesie 22 000 zł.
B| należności wyniesie 27 000 zł, a stan zobowiązań 5 000 zł.
C| należności wyniesie 22 000 zł.
D| należności wyniesie 52 000 zł, a stan zobowiązań 30 000 zł.

Zadanie 7.
Na podstawie przedstawionych stanów kont wynikowych na koniec okresu, wartość wyniku finansowego brutto wynosi
A| 55 000,00 zł.
B| 50 000,00 zł.
C| 80 000,00 zł.
D| 45 000,00 zł.

Zadanie 8.
Operację gospodarczą WB - bank pobrał odsetki od zaciągniętego kredytu należy zaksięgować na kontach
A| Wn Koszty finansowe, Ma Rachunek bieżący.
B| Wn Koszty finansowe, Ma Kredyty bankowe.
C| Wn Pozostałe koszty operacyjne, Ma Rachunek bieżący.
D| Wn Rachunek bieżący, Ma Przychody finansowe.

Zadanie 9.
W przedsiębiorstwie zakupiono środek trwały w cenie zakupu netto 35 500,00 zł. Koszty transportu tego środka trwałego wyniosły 500,00 zł netto. Środek ten ma być amortyzowany metodą liniową przez okres 5 lat. Ile wyniesie roczny odpis amortyzacyjny?
A| 7 223,00 zł
B| 7 200,00 zł
C| 7 100,00 zł
D| 7 000,00 zł

Zadanie 10.
Według przedstawionego rozdzielnika kosztów, rzeczywisty koszt zużycia materiałów podstawowych wynosi
Lp.
Pozycje kosztów
Razem koszty
Koszty działalności podstawowej
Koszty wydziałowe
Koszty ogólnego zarządu
Koszty działalności pomocniczej
1.
Zużycie materiałów
50 000
25 000
10 000
3 000
12 000
2.
OCE materiałów przypadające na materiały zużyte (Dt)
500
A| 35 350,00 zł.
B| 25 000,00 zł.
C| 35 000,00 zł.
D| 25 250,00 zł.

Zadanie 11.
Na podstawie przedstawionych zapisów na kontach księgowych, wartość obrotów debetowych na kontach aktywnych wynosi
A| 90 500,00 zł.
B| 60 000,00 zł.
C| 90 000,00 zł.
D| 91 700,00 zł.

Zadanie 12.
Konto Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu podatku VAT na koniec okresu może wykazywać saldo
A| Ma, oznaczające stan należności od urzędu skarbowego z tytułu podatku VAT.
B| Wn, oznaczające wartość nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym.
C| Wn, oznaczające stan zobowiązań wobec urzędu skarbowego z tytułu podatku VAT.
D| Ma, oznaczające wartość nadwyżki podatku VAT występującego przy zakupach od podatku VAT występującego przy sprzedaży.

Zadanie 13.
Środki pieniężne w kasie inwentaryzowane są metodą
A| potwierdzenia stanu przez kasjera.
B| uzgodnienia sald.
C| spisu z natury.
D| porównania z zapisami w księgowości.

Zadanie 14.
Na podstawie danych zawartych w tabeli, określ rodzaj i wartość różnic inwentaryzacyjnych materiału A
Rodzaj
materiału
Cena
jednostkowa
Stan wg zapisów
księgowych
Stan wg
spisu z natury
Materiał A
10 zł/szt.
50 szt.
45 szt.
A| Nadwyżka 50,00 zł
B| Niedobór 45,00 zł
C| Nadwyżka 45,00 zł
D| Niedobór 50,00 zł

Zadanie 15.
W hurtowni X upłynął termin spłaty zobowiązania wobec przedsiębiorstwa produkcyjnego Y. Zgodnie z zawartą umową, naliczono odsetki w wysokości 10% w skali roku. Kwota zobowiązania wynosi 73 000,00 zł, a termin płatności minął 30 dni temu. Ile wynoszą naliczone odsetki za zwłokę w zapłacie?
A| 7 300,00 zł
B| 730,00 zł
C| 2 119,00 zł
D| 600,00 zł

Zadanie 16.
Jeżeli w roku bieżącym jednostka handlowa osiągnęła rentowność sprzedaży na poziomie 10%, to oznacza to, że
A| ze 100 złotych przychodów ze sprzedaży towarów uzyskała zysk ze sprzedaży w wysokości 10 złotych.
B| z 10 złotych przychodów ze sprzedaży towarów uzyskała zysk ze sprzedaży w wysokości 10 groszy.
C| z 1 000 złotych przychodów ze sprzedaży towarów uzyskała zysk ze sprzedaży w wysokości 1 złotówki.
D| z 1 złotówki przychodów ze sprzedaży towarów uzyskała zysk ze sprzedaży w wysokości 1 grosza.

Zadanie 17.
Wartość nadpłaty podatku VAT ujmuje się w bilansie w pozycji
A| inwestycje krótkoterminowe.
B| należności krótkoterminowe.
C| zobowiązania długoterminowe.
D| zobowiązania krótkoterminowe

Zadanie 18.
Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji wydaje
A| magazynier.
B| kierownik jednostki.
C| główny księgowy.
D| kasjer.

Zadanie 19.
Operacja gospodarcza KP - otrzymano należności od odbiorcy powoduje
A| zwiększenie należności od odbiorców i zwiększenie środków pieniężnych w kasie.
B| zmniejszenie należności od odbiorców i zwiększenie środków pieniężnych w kasie.
C| zwiększenie należności od odbiorców i zmniejszenie środków pieniężnych w kasie.
D| zmniejszenie należności od odbiorców i zmniejszenie środków pieniężnych w kasie.

Zadanie 20.
Jeśli wartość początkowa środka trwałego wynosi 120 000 zł, a roczna stawka amortyzacyjna 10%, to miesięczny, liniowy odpis amortyzacyjny wyniesie
A| 14 760,00 zł.
B| 1 230,00 zł.
C| 12 000,00 zł.
D| 1 000,00 zł.

Zadanie 21.
Różnice inwentaryzacyjne, przekraczające granice norm i ubytków naturalnych, wynikające z przeterminowania części niesprzedanych artykułów spożywczych, to niedobory niezawinione
A| losowe.
B| pozorne.
C| naturalne.
D| nadzwyczajne.

Zadanie 22.
Zgodnie z zapisami na przedstawionych kontach wartość bilansowa materiałów wynosi
A| 19 200,00 zł.
B| 19 600,00 zł.
C| 10 200,00 zł.
D| 20 800,00 zł.

Zadanie 23.
W jaki sposób należy zaksięgować operację przyjęcia wyrobów gotowych z produkcji do magazynu po planowanym koszcie wytworzenia?
A| Wn Wyroby gotowe, Ma Pozostałe koszty operacyjne.
B| Wn Wyroby gotowe, Ma Rozliczenie kosztów działalności.
C| Wn Rozliczenie kosztów działalności, Ma Wyroby gotowe.
D| Wn Rozliczenie kosztów rodzajowych, Ma Wyroby gotowe.

Zadanie 24.
W jednostce naliczono wynagrodzenia pracownikom. W związku z tym poniesiono koszty w wysokości 60 000,00 zł. Koszty wygenerowane przez pracowników bezpośrednio produkcyjnych trzykrotnie przewyższały koszt wynagrodzeń pracowników zarządu. Wskaż prawidłowy dekret rozdzielnika wynagrodzeń.
A
Kwota w zł
Wn
Ma
C
Kwota w zł
Wn
Ma
60 000

Rozliczenie kosztów
60 000

Rozliczenie kosztów
45 000
Koszty działalności podstawowej

40 000
Koszty działalności podstawowej

15 000
Koszty zarządu

20 000
Koszty zarządu


B
Kwota w zł
Wn
Ma
D
Kwota w zł
Wn
Ma
60 000

Rozliczenie kosztów
60 000

Rozliczenie kosztów
45 000
Koszty wydziałowe

40 000
Koszty wydziałowe

15 000
Koszty zarządu

20 000
Koszty zarządu


Zadanie 25.
Z przedstawionego fragmentu raportu kasowego wynika, że
A| stan środków pieniężnych na rachunku bankowym 30 września wynosił 5 108,37 zł.
B| we wrześniu 2013 r. jednostka spłaciła swoje zobowiązania na kwotę 1 330,37 zł.
C| stan środków pieniężnych w kasie jednostki na dzień 1 września 2013 r. wynosi 10 000,00 zł.
D| wpływy środków pieniężnych do kasy we wrześniu 2013 r. wynosiły 6 222,00 zł.

Zadanie 26.
Procentowy udział poszczególnych pozycji składników aktywów i pasywów w ogólnej sumie bilansowej pozwalają określić wskaźniki
A| obrotowości.
B| zadłużenia.
C| rentowności.
D| struktury.

Zadanie 27.
W przedsiębiorstwie jest produkowany jeden rodzaj wyrobów gotowych. W danym okresie jednostka wyprodukowała 400 szt. wyrobów gotowych i 200 szt. wyrobów wytworzonych w 50%, ponosząc koszty w kwocie 150 000 zł. Jednostkowy koszt wytworzenia wyrobu gotowego wynosi
A| 375,00 zł/szt.
B| 250,00 zł/szt.
C| 200,00 zł/szt.
D| 300,00 zł/szt.

Zadanie 28.
W przedsiębiorstwie handlowym wykryto niedobór towarów A - 100 szt. po 2,00 zł/szt. i nadwyżkę towarów B - 110 szt. po 1,90 zł/szt. Decyzją komisji inwentaryzacyjnej dokonano kompensaty tych towarów o wartości 190,00 zł. Po dokonanej kompensacie do rozliczenia pozostaje
A| tylko niedobór o wartości 19,00 zł.
B| tylko nadwyżka o wartości 10,00 zł.
C| niedobór o wartości 19,00 zł i nadwyżka o wartości 10,00 zł.
D| niedobór o wartości 10,00 zł i nadwyżka o wartości 19,00 zł.

Zadanie 29.
W przedsiębiorstwie produkcyjnym dokonano inwentaryzacji zapasów w magazynie. Ujawniono niedobór materiałów G - 200 kg po 2,00 zł/kg. Wartość ujawnionej różnicy inwentaryzacyjnej należy zaksięgować następująco
A| Wn Rozliczenie niedoborów i szkód, Ma Rozliczenie nadwyżek.
B| Wn Materiały, Ma Rozliczenie niedoborów i szkód.
C| Wn Wyroby gotowe, Ma Rozliczenie niedoborów i szkód.
D| Wn Rozliczenie nadwyżek i szkód, Ma Materiały. 
Wn Rozliczenie nadwyżek i szkód (to nie jest mój błąd, tylko CKE)

Zadanie 30.
Przedsiębiorstwo w danym okresie na produkcję wyrobu X poniosło koszty przedstawione w tabeli. Ile wyniesie całkowity koszt własny wytworzenia wyrobu gotowego X?
Pozycje kosztów
Wyrób X
Materiały bezpośrednie
20 000
Płace bezpośrednie
12 000
Koszty wydziałowe
10 000
Koszty zarządu
 8 000
A| 32 000,00 zł/szt.
B| 50 000,00 zł/szt.
C| 42 000,00 zł/szt.
D| 20 000,00 zł/szt.

Zadanie 31.
Koszt wytworzenia wyrobu gotowego A wynosi 40,00 zł/kg. Jednostka wytworzyła 2 000 kg wyrobów gotowych. Sprzedała 1 500 kg tego produktu, naliczając zysk w wysokości 50% kosztu wytworzenia. Na sprzedaży tych wyrobów gotowych jednostka osiągnęła zysk w wysokości
A| 30 000,00 zł.
B| 40 000,00 zł.
C| 90 000,00 zł.
D| 80 000,00 zł.

Zadanie 32.
W przedsiębiorstwie, w którym produkuje się z takich samych materiałów, w tym samym procesie technologicznym kilka podobnych produktów, różniących się ciężarem, koszt wytworzenia wyrobu gotowego oblicza się stosując kalkulację
A| podziałową prostą.
B| doliczeniowo-zleceniową.
C| doliczeniowo-asortymentową.
D| podziałową współczynnikową.

Zadanie 33.
W przedsiębiorstwie X wystąpił pożar magazynu, w którym przechowywane były materiały. Sytuacja ta wymaga przeprowadzenia inwentaryzacji
A| okresowej.
B| ciągłej.
C| doraźnej.
D| zdawczo-odbiorczej.

Zadanie 34.
Wskaż prawidłową dekretację zamieszczonego dowodu księgowego.

A
Kwota w zł
Wn
Ma
C
Kwota w zł
Wn
Ma
2 200
Rachunek bieżący
Usługi obce
2 200
Zużycie materiałów i energii
Rachunek bieżący

B
Kwota
w zł
Wn
Ma
D
Kwota w zł
Wn
Ma
2 200
Rachunek bieżący
Rozrachunki z odbiorcami
2 200
Rozrachunki z dostawcami
Rachunek bieżący

Zadanie 35.
Zabronione jest poprawianie błędów w dowodach księgowych przez
A| skreślenie niepoprawnej treści lub kwoty w taki sposób, aby pierwotny zapis pozostał czytelny.
B| unieważnienie błędnego dowodu i wystawienie na jego miejsce prawidłowo sporządzonego.
C| wystawienie kontrahentowi dokumentu zawierającego sprostowanie wraz ze stosownym uzasadnieniem.
D| poprawienie pojedynczej cyfry w błędnej kwocie, wpisanie daty poprawki i podpisu osoby dokonującej korekty.

Zadanie 36.
Rozliczenia gotówkowe są wykonywane z wykorzystaniem
A| przekazu pocztowego.
B| weksla prostego.
C| akredytywy.
D| polecenia przelewu.

Zadanie 37.
W wyniku której operacji gospodarczej w jednostce produkcyjnej powstanie przychód?
A| Wypłacono wynagrodzenia pracownikom produkcyjnym.
B| Wydano z magazynu sprzedane wyroby gotowe.
C| Zaksięgowano wartość zużytych w produkcji materiałów.
D| Wystawiono fakturę za sprzedane wyroby gotowe.

Zadanie 38.
Na podstawie przedstawionego fragmentu zestawienia obrotów i sald, określ wartość środków pieniężnych na rachunku bankowym na koniec danego okresu.
A| 194 588,00 zł
B| 24 600,00 zł
C| 219 188,00 zł
D| 19 188,00 zł

Zadanie 39.
Koszty podstawowej działalności operacyjnej w jednostce produkcyjnej powstają w wyniku
A| wydania z magazynu sprzedanych wyrobów gotowych.
B| naliczenia przez bank odsetek od środków na rachunku bankowym.
C| wpływu środków pieniężnych z tytułu zapłaty kary umownej nałożonej na kontrahenta.
D| naliczenia przez bank odsetek od zaciągniętego kredytu bankowego.

Zadanie 40.
Na kontach analitycznych obowiązuje zapis
A| przeciwstawny.
B| dwustronny.
C| podwójny.
D| jednostronny.

2 komentarze :

  1. Nie zaznaczając odpowiedzi na arkuszu. Tak się nie da sprawdzić swojej wiedzy. Pozdrawiam.

    OdpowiedzUsuń
  2. Czy mogę prosić o wyjaśnienie, obliczenia do zadania 15 - krok po kroku?

    OdpowiedzUsuń