czwartek, 8 stycznia 2015

Egzamin pisemny - A.35. - 8 styczeń 2015

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
kwalifikacja A.35 - Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

 brakujące tabelki lub dokumenty pojawią się w terminie późniejszym 

Zadanie 1.
Do zadań Regionalnej Izby Obrachunkowej należy:
A| sprawowanie kontroli nad budżetem państwa i obsługa długu publicznego.
B| nadzór nad działalnością gmin lub powiatów w zakresie spaw finansowych.
C| współpraca finansowa z zagranicą i międzynarodowymi organizacjami finansowymi.
D| opracowywanie projektów ustaw i wydawanie rozporządzeń dotyczących finansów publicznych.

Zadanie 2.
Jednym z zadań Ministerstwa Skarbu Państwa jest
A| przygotowywanie projektów prywatyzacji.
B| pobór podatków i innych należności budżetu państwa.
C|  przyznawanie i wypłacanie zasiłków dla osób bezrobotnych.
D| udzielanie pomocy finansowej bankom, którym grozi utrata wypłacalności.

Zadanie 3.
Której spółki kapitałowej dotyczy zamieszczony fragment ustawy Kodeks spółek handlowych?
Art. 154.
§1. Kapitał zakładowy spółki powinien wynosić co najmniej 5 000 złotych.
§2. Wartość nominalna udziału nie może być niższa niż 50 złotych.
§3. Udziały nie mogą być obejmowane poniżej ich wartości nominalnej. Jeżeli udział jest obejmowany po cenie wyższej od wartości nominalnej, nadwyżkę przelewa się do kapitału zapasowego.

A| spółka jawna
B| spółka cywilna
C| spółka partnerska
D| spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zadanie 4.
W której jednostce dochód z działalności gospodarczej służy realizacji jej celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału miedzy jej członków?
A| spółdzielnia.
B| stowarzyszenie.
C| spółka komandytowa.
D| spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zadanie 5.
Kontrahent zakupił towar z odroczonym terminem płatności. Chcąc spłacić zobowiązanie w formie bezgotówkowej, powinien wybrać:
A| dowód wpłaty gotówkowej
B| polecenie przelewu
C| przekaz pocztowy
D| czek gotówkowy

Zadanie 6.
W magazynie towary są wydawane i wyceniane metodą FIFO. W magazynie stan towaru X na dzień 1 grudnia wynosił 0. W grudniu zakupiono u przyjęto do magazynu następujące ilości towaru X:

Data
Dowód
Ilość
Cena (w zł/szt.)
Wartość (w zł)
06.12.2014
PZ 1/2014
100 szt.
11
1 100,00
10.12.2014
PZ 2/2014
200 szt.
12
2 400,00
12.12.2014
PZ 3/2014
300 szt.
10
3 000,00

Dnia 14 grudnia 2014 r. wydano odbiorcy 400 sztuk towaru X na podstawie dowodu WZ. Ustal wartość wydanego z magazyny towaru X.
A| 6 500zł
B| 4 500zł
C| 3 800zł
D| 3 600zł

Zadanie 7.
Na podstawie zamieszczonego fragmentu Polecenia wyjazdu służbowego i przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej dotyczących wysokości diet ustal jaką kwot1) z tytułu diety otrzymał pracownik po odbyciu podróży krajowej

Wyjazd
Przyjazd
Środek
lokomocji
Miejscowość
Data
Godz.
Miejscowość
Data
Godz.
Opole
10.01.2014
08.00
Wrocław
10.01.2014
10.00
PKP
Wrocław
10.01.2014
18.00
Opole
10.01.2014
22.00
PKP

A| 15 zł
B| 30 zł
C| 45 zł
D| 60 zł

Zadanie 8.
Magazynier sporządzając ręcznie dokument PW popełnił błąd polegający na wpisaniu nieprawidłowej ilości przyjętych wyrobów. Stwierdzona pomyłkę powinien poprawić poprzez
A| sporządzenie noty księgowej i przekazanie dokumentu do księgowości.
B| sporządzenie faktury korygującej i przekazanie dokumentu do księgowości.
C| wpisanie poprawionej ilości i przekazanie kontrahentowi kopi nowego dokumentu.
D| skreślenie błędnej ilości, wpisanie prawidłowej oraz złożenie podpisu osoby upoważnionej do poprawiania błędów.   

Zadanie 9.
Zakłady Przemysłu Spożywczego „Igloo” zakupiły w Hurtowni MAX materiały do produkcji. Częśc zakupionych materiałów ze względu na złą jakośc nie zaostała przyjęta do magazynu. Na podstawie zamieszonego dokumentu PZ oblicz, na jaką kwotę powinien być wystawiony ten dokument.
PZ
A| 130 zł
B| 140 zł
C| 150 zł
D| 160 zł

Zadanie 10.
Kasjer, sporządzając na koniec dnia Raport kasowy, w pozycji „Stan kasy obecny” powinien wykazać kwotę
Tabelka
A|    700 zł
B|    820 zł
C| 1 180 zł
D| 1 700 zł

Zadanie 11.
Jeżeli cena zakupu netto towaru wynosi 200 zł, narzut zysku 50% ceny zakupu, a towar objęty jest stawką VAT 8%, to cena sprzedaży brutto wyniesie
A| 270 zł
B| 324 zł
C| 350 zł
D| 540 zł

Zadanie 12.
Jaka będzie cena sprzedaży netto suszarki do włosów, jeżeli koszt wytworzenia 1 000 sztuk wynosi 50 000 zł, a jednostka stosuje 20% narzut zysku?
A| 70 zł
B| 65 zł
C| 60 zł
D| 55 zł

Zadanie 13.
Do zapasów materiałowych nieprawidłowych, przekraczających ustalone normy zalicza się zapasy
A| bieżące i zbędne
B| bieżące i sezonowe
C| nadmierne i zbędne
D| nadmierne i sezonowe

Zadanie 14.
Suma zapasu minimalnego i zapasu bieżącego jest nazywana
A| zapasem nieuzasadnionym
B| zapasem maksymalnym
C| normą wartościową
D| normą jakościową

Zadanie 15.
Ile wyniesie przeciętne dzienne zużycie cementu w przedsiębiorstwie budowlanym, jeżeli jego kwartalne (90-dniowe) zużycie wynosi 36 ton?
A| 12 kg
B| 40 kg
C| 120 kg
D| 400 kg

Zadanie 16.
Zakład zamierza wyprodukować 200 opakowań makaronu. Norma zużycia maki do produkcji 1 opakowania wynosi 0,5 kg. Stan zapasu mąki na początku miesiąca wynosi 0. Ile kilogramów mąki należy zakupić, aby w magazynie na koniec miesiąca pozostał zapas 10 kg mąki ?
A| 11 kg
B| 22 kg
C| 110 kg
D| 220 kg

Zadanie 17.
W miesiącach od stycznia do marca przeciętny stan materiałów wyniósł 200 000,00 zł, przychody ze sprzedaży wynosiły 1 260 000,00 zł. Oblicz wskaźnik rotacji w razach.
A| 5,0
B| 5,5
C| 6,0
D| 6,3

Zadanie 18.
Z przedstawionych w tabeli danych wynika, że wartość podatku VAT od zakupionych produktów wyniesie
A| 25,80 zł
B| 33,00 zł
C| 258,00 zł
D| 330,00 zł

Zadanie 19.
Na podstawie informacji zawartych w tabeli ustal jaka będzie wartość rozrachunków z urzędem skarbowym z tytułu podatku VAT?
A| 115 zł do zapłaty
B| 230 zł do zapłaty
C| 330 zł do zwrotu
D| 345 zł do zwrotu

Zadanie 20.
W przypadku rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy pracodawca ma obowiązek sporządzić deklarację ZUS ZWUA i zgłosić wyrejestrowanie z ubezpieczeń w terminie
A| 7 dni od daty ustania stosunku pracy
B| 14 dni od daty ustania stosunku pracy
C| 7 dni od daty złożenia pracownikowi wypowiedzenia
D| 14 dni od daty złożenia pracownikowi wypowiedzenia

Zadanie 21.
Korzystając z zamieszonego fragmentu Ustawy Kodeks Pracy, można stwierdzić, że łączny tygodniowy czas pracy z uwzględnieniem godzin nadliczbowych nie może przeciętnie przekroczyć
Ustawa
A| 38 godzin w przeciętnym okresie rozliczeniowym
B| 40 godzin w przeciętnym okresie rozliczeniowym
C| 40 godzin w 4-miesięcznym okresie rozliczeniowym
D| 48 godzin w przeciętnym okresie rozliczeniowym

Zadanie 22.
Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego przysługuje w wysokości:
A| 70% podstawy wymiaru
B| 75% podstawy wymiaru
C| 80% podstawy wymiaru
D|100% podstawy wymiaru

Zadanie 23.
Określony w Kodeksie pracy maksymalny okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony wynosi
A| 14 dni
B| 30 dni
C| 2 miesiące
D| 3 miesiące

Zadanie 24.
W części A akt osobowych pracownika należy umieścić
A| potwierdzenie podnoszenia przez pracownika kwalifikacji zawodowych.
B| potwierdzenie dokonania czynności związanych z zajęciem wynagrodzenia za pracę.
C| orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.
D| umowę o zakazie konkurencji, jeżeli strony zawarły taką umowę w okresie pozostawania w stosunku pracy.

Zadanie 25.
Z informacji zamieszonych we fragmencie oferty pracy można wywnioskować, że przedsiębiorstwo poszukuje kandydata na stanowisko
tabelka
A| kierownika działu marketingu
B| młodszego specjalisty ds. kadr.
C| specjalisty ds. analizy zakupów.
D| specjalisty ds. analizy procesów produkcyjnych.

Zadanie 26.
Pracownik przepracował w bieżącym miesiącu 168 godzin. Stawka godzinowa wynikająca z osobistego zaszeregowania wynosi 10 zł/h, dodatek za staż pracy – 320 zł, a dodatek motywacyjny stanowi 10% płacy zasadniczej. Wynagrodzenie miesięczne pracownika w bieżącym miesiącu wyniesie
A| 1 848 zł
B| 2 000 zł
C| 2 120 zł
D| 2 168 zł

Zadanie 27.
Przedstawiony dokument to
Umowa na czas określony
A| umowa zleceni
B| umowa na czas próbny
C| umowa na czas określony
D| umowa na czas nie określony

Zadanie 28.
Pracownik przepracował 160 godzin w dniach roboczych oraz dodatkowo 10 godzin w dni świąteczne, za które obowiązuje dodatek w wysokości 100%. Stawka godzinowa wynikająca z osobistego zaszeregowania wynosi 10 zł. Oblicz wynagrodzenie pracownika za bieżący miesiąc.
A| 1 610 zł
B| 1 760 zł
C| 1 800 zł
D| 1 810 zł

Zadanie 29.
Który z wykonawców otrzyma najwyższe wynagrodzenie netto z tytułu umowy o dzieło?
Tabelka
A| Anna Zając
B| Beata Malicka
C| Adam Matysiak
D| Damian Leszczyk

Zadanie 30.
Ile wyniesie kwota ubezpieczenia zdrowotnego do odliczenia z tytułu umowy zlecenia?
Tabelka
A| 95 zł
B| 90 zł
C| 86 zł
D| 72 zł

Zadanie 31.
Na podstawie zamieszczonego fragmentu listy płac oblicz, ile wyniesie wartość należności zaliczki na podatek dochodowy.
Potrącona zaliczka na podatek dochodowy
Składka na ubezpieczenia zdrowotne
Należna zaliczka na podatek dochodowy
Pobrana 9%
Odliczona 7,75%
241,00
154,77
132,00
…………………..
A| 22,77 zł
B| 86,23 zł
C| 109,00 zł
D| 286,77 zł

Zadanie 32.
Kwota podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne po uwzględnieniu wynagrodzenia za czas choroby wyniesie
Tabelka
A| 1 800 zł
B| 2 200 zł
C| 2 900 zł
D| 3 100 zł

Zadanie 33.
W przedsiębiorstwie średnie zatrudnienie pracowników w kolejnych miesiącach pierwszego półrocza wynosiło odpowiednio: 40, 41, 45, 52, 57, 59. Przeciętny stan zatrudnienia obliczony średniej arytmetycznej wyniesie
A| 49 pracowników
B| 48 pracowników
C| 47 pracowników
D| 46 pracowników

Zadanie 34.
Na podstawie danych zawartych w tabeli oblicz, ile wyniesie wskaźnik przyjęć za rok 2014.
Tabelka
A| 1%
B| 5%
C| 10 %
D| 50%

Zadanie 35.
Prawidłowa kolejność etapów procesu planowania to:
A| ustalenie celów, wdrożenie planu, poszukiwanie alternatywnych rozwiązań, kontrola realizacji planu, identyfikacja problemu, dokonanie wyrobu
B| ustalenie celów, identyfikacja problemu, poszukiwanie alternatywnych rozwiązań, dokonanie wyrobu, wdrożenie planu, kontrola realizacji planu
C| ustalanie celów, identyfikacja problemu, poszukiwanie alternatywnych rozwiązań, dokonanie wyrobu, kontrola realizacji planu, wdrożenie planu
D| ustalanie celów, wdrożenie planu, kontrola realizacji planu, dokonanie wyrobu, identyfikacja problemu, poszukiwanie alternatywnych rozwiązań

Zadanie 36.
W której części biznes planu należy zamieścić informacje, dotyczące struktury demograficznej potencjalnych konsumentów oraz przedsiębiorstw działających w danej branży, ich cen i jakości świadczonych przez nich usług?
A| w analizie rynku
B| w opisie produktu
C| w charakterystyce firmy
D| w opisie przedsięwzięcia

Zadanie 37.
Najwyższą wydajność pracy stwierdzono
Tabelka
A| w Sklepie Kamax
B| w Sklepie DomLux
C| w Hurtowni Lima
D| w Hurtowni Zszywka

Zadanie 38.
Tabelka
Ile wynosi udział truskawek w ogólnej wartości zapasów towarowych w Hurtowni mrożonek Śnieżka?
A| 25%
B| 30%
C| 35%
D| 40%

Zadanie 39.
Do przeprowadzenia analizy, dotyczącej ustalenia wpływu poszczególnych czynników na wielkość badanego zjawiska, należy wykorzystać metodę
A| średniej ważonej
B| kolejnych podstawień
C| średniej arytmetycznej
D| odchyleń bezwzględnych

Zadanie 40.
Analiza makroekonomiczna obejmuje badanie i ocenę wskaźników dotyczących
A| organizacji i metod produkcji w przedsiębiorstwie
B| sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
C| działalności instytucji państwowej
D| funkcjonowania całej gospodarki 


Brak komentarzy :

Prześlij komentarz