środa, 7 stycznia 2015

#Wykaz prac ... "stary" egzamin

Wykazy są przykładowe, do zadania egzaminacyjnego należy dobrać tylko te pozycje, które wynikają z treści rozwiązywanego zadania.

Wykaz prac związanych ze sporządzeniem dokumentów dotyczących funkcjonowania Przedsiębiorstwa (…) w styczniu 2015 r.:
- założenie kartotek kontrahentów
- założenie kartotek towarów
- wprowadzenie stanu początkowego gotówki w kasie
- sporządzenie i wydrukowanie dowodu magazynowego PW – przyjęcie wewnętrzne do wprowadzenia stanów początkowych towarów
- sporządzenie i wydrukowanie dowodu magazynowego PZ – przyjęcie zewnętrzne
- sporządzenie i wydrukowanie faktury sprzedaży
- sporządzenie i wydrukowanie dowodu magazynowego WZ – wydanie zewnętrzne
- sporządzenie i wydrukowanie asygnaty kasowej KP – kasa przyjmie
- sporządzenie i wydrukowanie raportu kasowego za styczeń 2015 r.

Wykaz prac związanych ze sporządzeniem deklaracji dla podatku od towarów i usług za grudzień 2014 roku:
- ujęcie danych z faktur w rejestrach VAT za grudzień (rejestr VAT zakupu, rejestr VAT sprzedaży)
- sporządzenie i wydrukowanie deklaracji dla podatku od towarów i usług za grudzień 2014 roku
- sporządzenie i wydrukowanie polecenia przelewu podatku od towarów i usług

Wykaz praz związanych ze sporządzeniem zeznania o wysokości dochodu osiągniętego w 2014 roku:
- przypisanie (zdefiniowanie) obrotów kont wynikowych do odpowiednich pozycji zeznania podatkowego
- ustalenie wysokości podatku dochodowego do zapłaty za grudzień 2014 r. na podstawie sporządzonej Zaliczki miesięcznej CIT
- sporządzenie i wydrukowanie deklaracji CIT-8 za 2014 rok
- sporządzenie i wydrukowanie polecenia przelewu podatku dochodowego

Wykaz prac związanych ze sporządzeniem rachunku zysków i strat za 2014 rok:
- przypisanie (zdefiniowanie) obrotów kont wynikowych do odpowiednich pozycji rachunku zysków i strat
- sporządzenie i wydrukowanie rachunku zysków i strat

Wykaz prac związanych z listą płac:
- założenie ewidencji osobowej dla zatrudnionych pracowników
- sporządzenie i wydrukowanie umów o pracę
- sporządzenie i wydrukowanie listy płac
- sporządzenie i wydrukowanie poleceń przelewu wynagrodzeń
- sporządzenie i wydrukowanie PK – polecenie księgowania do naliczenia składek ubezpieczenia społecznego, FP i FGŚP obciążających pracodawcę
- sporządzenie i wydrukowanie deklaracji skarbowej – Zaliczka od wypłat PIT
- sporządzenie i wydrukowanie polecenia przelewu podatku dochodowego od osób fizycznych

Wykaz prac związanych z ewidencją operacji gospodarczych:
- otwarcie kont saldami początkowymi na dzień 1.01.2015 r.
- sprawdzenie dowodów księgowych pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym
- ułożenie dowodów księgowych chronologicznie
- zadekretowanie dowodów księgowych
- sformułowanie treści operacji gospodarczych
- zaksięgowanie operacji gospodarczych w programie finansowo-księgowym oraz wydrukowanie dziennika księgowań i zestawienia obrotów i sald

Wykaz prac związanych z analizą np. stopnia zadłużenia Przedsiębiorstwa (…) w latach 2013-2014:
- dobór wskaźnika do przeprowadzenia analizy stopnia zadłużenia
- obliczenie wskaźnika za lata 2013-2014
- interpretacja ekonomiczna obliczonych wskaźników
- porównanie w czasie i założeniami wielkości obliczonych wskaźników
- ocena stopnia zadłużenia Przedsiębiorstwa (…) w latach 2013-2014

Wykaz prac związanych ze sporządzeniem tabeli amortyzacyjnej dla wybranego środka trwałego za 2014 rok:
- ustalenie wartości początkowej samochodu dostawczego
- ustalenie stawki amortyzacji w procentach
- obliczenie miesięcznego odpisu amortyzacyjnego
- ustalenie wartości netto środka trwałego na koniec 2014 roku

Wykaz prac związanych z przeprowadzeniem inwentaryzacji:
- dokonanie spisu z natury towarów w magazynie
- sporządzenie arkusza spisu z natury
- porównanie stanu faktycznego towarów ze stanem księgowym
- ustalenie różnic inwentaryzacyjnych
- sporządzenie i wydrukowanie dowodu RW do stwierdzonego niedoboru towarów
- sporządzenie i wydrukowanie dowodu PW do stwierdzonej nadwyżki towarów
- rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych, sporządzenie i wydrukowanie PK – Polecenie księgowania do rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych

Wykaz prac związanych ze sporządzeniem kalkulacji rzeczywistego kosztu wytworzenia wyrobów gotowych:
- ustalenie wysokości kosztów wytworzenia wyrobów gotowych na podstawie konta Koszty działalności podstawowej
- ustalenie jednostkowego rzeczywistego kosztu wytworzenia wyrobu gotowego

Wykaz prac związanych ze sporządzeniem kalkulacji doliczeniowej kosztów wytworzenia wyrobów gotowych:
- ustalenie procentowego stosunku kosztów wydziałowych do … (w zależności od zadania)
- obliczenie kosztów wydziałowych przypadających na drukarki „A” i drukarki „B”
- obliczenie kosztów wytworzenia  drukarek „A” i drukarek „B”
- obliczenie jednostkowego kosztu wytworzenia drukarki „A” i drukarki „B”

Wykaz prac związanych ze sporządzeniem kalkulacji współczynnikowej kosztów wytworzenia wyrobów gotowych:
- Ustalenie kosztów produkcji
- Ustalenie liczby jednostek współczynnikowych
- Ustalenie kosztu wytworzenia jednostki współczynnikowej
- Ustalenie kosztu wytworzenia wyrobu gotowego

Wykaz prac związanych z rozpatrzeniem reklamacji zgłoszonej przez odbiorcę.
- przyjęcie zgłoszenia reklamacyjnego od Sklepu (…)
- rozpatrzenie zasadności zgłoszenia reklamacji
- uznanie zasadności zgłoszenia reklamacji
- skorygowanie dokonanej sprzedaży oraz przyjęcie reklamowanego telewizora do magazynu


Brak komentarzy :

Prześlij komentarz