piątek, 20 lutego 2015

#próbny egzamin "stary" - Przedsiębiorstwo Handlowe MOTYL + przykładowe rozwiązanie
Przykładowe rozwiązanie

1| Tytuł pracy egzaminacyjnej.
Projekt realizacji prac obejmujących sporządzenie dokumentów dotyczących funkcjonowania Przedsiębiorstwa Handlowego MOTYL sp. z o.o., ewidencję operacji gospodarczych ze stycznia 2014 r., sporządzenie deklaracji dla podatku od towarów i usług za styczeń 2014 r., analizę i ocenę rentowności sprzedaży netto w Przedsiębiorstwie Handlowym MOTYL sp. z o.o. w latach 2012-2013 oraz wykonanie prac wynikających z projektu realizacji prac.
2| Założenia wynikające z treści zadania oraz załączonej dokumentacji.
- dane identyfikacyjne Przedsiębiorstwa Handlowego MOTYL sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Handlowe MOTYL sp. z o.o.
50-950 Wrocław, ul. Oławska 27, województwo: dolnośląskie
NIP: 8980027873, REGON: 000331719
Konto bankowe: 71 1500 1067 1210 6007 7963 0000
Bank: Kredyt Bank II O. we Wrocławiu
Urząd Skarbowy Wrocław-Stare Miasto
53-654 Wrocław, ul. Inowrocławska 4
Numer rachunku bankowego dla podatku od towarów i usług
11 1010 1674 0006 0622 2200 0000
Bank: NBP O/O. Wrocław
- dane identyfikacyjne odbiorcy
Biuro Turystyczne KOLIBER Michał Goliat
56-400 Oleśnica, ul. M. Reja 10, województwo: dolnośląskie
NIP 9110004854
Konto bankowe: 92 1020 5297 0000 1802 0087 2861
Bank: PKO Oddział 1 w Oleśnicy
Osobą upoważnioną do obioru dokumentów i towarów jest Karolina Nowak.
- dane identyfikacyjne dostawcy
SURVIVAL Cash&Cary
58-100 Świdnica, ul. A. Krajowej 50
NIP: 5210084388
Konto bankowe: 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724
Bank: PEKAO I O. w Świdnicy
- ewidencja operacji gospodarczych prowadzona jest na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych
- wykaz wybranych kont księgi głównej

010 Środki trwałe
071 Umorzenie środków trwałych
100 Kasa
131 Rachunek bieżący
138 Kredyty bankowe
201 Rozrachunki z odbiorcami
210 Rozrachunki z dostawcami
220 Rozrachunki z budżetami
225 Rozrachunki z tytułu podatku VAT
300 Rozliczenie zakupu
330 Towary
400 Amortyzacja
401 Zużycie materiałów i energii
402 Usługi obce
730 Przychody ze sprzedaży towarów
731 Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu
760 Pozostałe przychody operacyjne
761 Pozostałe koszty operacyjne
801 Kapitał zakładowy
802 Kapitał zapasowy

- stany początkowe kont księgi głównej na dzień 1.01.2014 r.
Środki trwałe
108 000,00
Umorzenie środków trwałych
16 200,00
Rachunek bieżący
60 000,00
Kasa
2 000,00
Kapitał zakładowy
100 000,00
Kapitał zapasowy
38 800,00
Kredyty bankowe
15 000,00
- ewidencja towarów prowadzona jest według rzeczywistej ceny zakupu
- ewidencja kosztów prowadzona jest w zespole 4 – układ rodzajowy
- na sprzedaży towarów przedsiębiorstwo realizuje marżę w wysokości 50% ceny zakupu
- jednostka jest podatnikiem podatku VAT, sprzedaż jest opodatkowana podstawową stawką podatku VAT – 23%
- odbiorcy płacą należności w terminie 21 dni
- osobą upoważnioną do wystawiania dokumentów jest Mariola Wyskok, do odbioru i zatwierdzania Franciszek Janik
- numeracja dokumentów prowadzona jest odrębnie dla każdego dowodu ze wskazaniem miesiąca i roku
- wybrane wielkości z bilansu oraz rachunku zysków i strat z roku 2012 i 2013 potrzebne do przeprowadzenia analizy rentowności sprzedaży netto

31.12.2012 r.
31.12.2013 r.
Zysk netto
48 600,00
64 800,00
Przychody ze sprzedaży
210 000,00
240 000,00

- dane środków trwałych na 1 stycznia 2014 r.
Nr inwentarzowy
Nazwa środka trwałego
Wartość początkowa
Dotychczasowe umorzenie
Stawka amortyzacji
Rodzaj i metoda amortyzacji
Miejsce użytkowania
121/01
Lokal handlowy
90 000 zł
6 750 zł
2,5%
podatkowa liniowa
Dział handlowy
491/02
Zestaw komputerowy
18 000 zł
16 200 zł
30%
podatkowa linowa
Dział handlowy

3| Wykaz prac związanych ze sporządzeniem dokumentów dotyczących funkcjonowania Przedsiębiorstwa Handlowego MOTYL sp. z o.o. ze stycznia 2014 r.
- założenie kartotek kontrahentów
- założenie kartotek towarów
- sporządzenie i wydrukowanie dowodu magazynowego – Pz 1/01/2014
- sporządzenie i wydrukowanie faktury sprzedaży – FS 1/01/2014
- sporządzenie i wydrukowanie dowodu magazynowego – Wz 1/01/2014
- sporządzenie i wydrukowanie korekty faktury sprzedaży – KFS 1/01/2014
- sporządzenie i wydrukowanie dowodu PK 1/01/2014 – Polecenie księgowania do zaksięgowania amortyzacji środków trwałych
- sporządzenie dowodu LT 1/01/2014 – likwidacja zestawu komputerowego

4| Wykaz prac związanych z ewidencją operacji gospodarczych ze stycznia 2014 r. w programie finansowo-księgowym.
- założenie kont ksiąg pomocniczych do kont Rozrachunki z odbiorcami i Rozrachunki z dostawcami
- otwarcie kont saldami początkowymi na dzień 1.01.2014 r.
- sprawdzenie dowodów księgowych pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym
- ułożenie dowodów księgowych pod względem chronologicznym
- zadekretowanie dowodów księgowych
- sformułowanie treści operacji gospodarczych
- zaksięgowanie operacji gospodarczych w programie finansowo-księgowym oraz wydrukowanie dziennika księgowań i zestawienia obrotów i sald kont syntetycznych i analitycznych

5| Wykaz operacji gospodarczych wraz z dowodami stanowiącymi podstawę księgowania dotyczących zdarzeń gospodarczych ze stycznia 2014 r. ujętych w tabeli dekretacyjnej.
Lp.
Data
Dowód
Treść operacji
Kwota
Numer konta
Wn
Ma
1.
8.01.2014
FZ 5/01/2014
Zakupiono towary w SURVIVAL Cash&Cary
a| wartość netto
b| podatek VAT naliczony
c| wartość brutto


12 170,00
2 799,10
14 969,10


300
225
210-00001
2.
8.01.2014
Pz 1/01/2014
Przyjęto zakupione towary do magazynu po RCZ
12 170,00
330
300
3.
15.01.2014
FS 1/01/2014
Sprzedano dla Biura Turystycznego KALIPER towary
a| wartość netto
namiot 30 x 405 = 12150
karimata 28 x 43,50 = 1218
śpiwór 20 x 97,50 = 1950
b| podatek VAT należny
c| wartość brutto


15 318,003 523,14
18 841,14201-00001


730225
4.
15.01.2014
Wz 1/01/2014
Wydano sprzedane towary z magazynu po RCZ
10 212,-
731
330
5.
16.01.2014
KFS 1/01/2014
Udzielono 4% rabatu na sprzedane towary dla Biura Turystycznego KALIPER
a| zmniejszenie wartości netto
b| zmniejszenie podatku VAT
c| zmniejszenie wartość brutto-612,72
-140,93
-753,65

201-00001730
225
6.
31.01.2014
PK 1/01/2014
Naliczono amortyzację środków trwałych
lokal handlowy 187,50
zestaw komputerowy 450,-

637,50

400

071
7.
31.01.2014
LT 1/01/2014
Zlikwidowano zestaw komputerowy
a| wartość początkowa
b| dotychczasowe umorzenie
c| wartość netto


18 000,00
16 650,00
1 350,00071
761


010


6| Wykaz prac związanych ze sporządzeniem deklaracji dla podatku od towarów i usług za styczeń 2014 r.
- ujęcie faktur zakupu w rejestrze VAT zakupu
- ujęcie faktur sprzedaży w rejestrze VAT sprzedaży
- sporządzenie deklaracji dla podatku od towarów i usług – VAT-7
- sporządzenie i wydrukowanie polecenia przelewu do deklaracji VAT-7

7| Wykaz prac związanych z analizą rentowności sprzedaży netto Przedsiębiorstwa Handlowego MOTYL sp. z o.o. w latach 2012-2013.
- dobór wskaźnika do analizy rentowności sprzedaży netto
- obliczenie wskaźników za lata 2012-2013
- interpretacja ekonomiczna wielkości obliczonych wskaźników
- porównanie w czasie wielkości obliczonych wskaźników
- ocena rentowności sprzedaży netto (sytuacji finansowej przedsiębiorstwa) Przedsiębiorstwa Handlowego MOTYL sp. z o.o. w latach 2012-2013

8| Sporządzony dokument LT dotyczący likwidacji zestawu komputerowego na 31 stycznia 2014 r.
- dokument w arkuszu egzaminacyjnym

9| Komplet sporządzonych i wydrukowanych z programu komputerowego dokumentów dotyczących zdarzań gospodarczych ze stycznia 2014 r.
- dokumenty w załączeniu
10| Sporządzona w programie finansowo-księgowym ewidencja operacji gospodarczych ze stycznia 2014 r. wraz z wydrukowanym dziennikiem księgowań oraz zestawieniem obrotów i sald kont syntetycznych i analitycznych.
- dokumenty w załączeniu
11| Sporządzone i wydrukowane poleceniu przelewu do deklaracji dla podatku od towarów i usług.
- dokument w załączeniu - przelew (pdf)

12| Analiza i ocena rentowności sprzedaży netto Przedsiębiorstwa Handlowego MOTYL sp. z o.o. w latach 2012-2013
Dobór wskaźnika


Obliczenie wskaźników w latach
Rok 2012

Rok 2013

Interpretacja wskaźników
W 2012 r. każda złotówka przychodu ze sprzedaży generowała 23 groszy zysku netto.
W 2013 r. każda złotówka przychodu ze sprzedaży generowała 27 groszy zysku netto.

Analiza i ocena rentowności sprzedaży netto
W roku 2013 wskaźnik rentowności sprzedaży netto wzrósł w porównaniu z rokiem 2012 o 4%.
Nastąpiła poprawa rentowności sprzedaży netto. Każda złotówka przychodu wygenerowała o 4 grosze więcej w 2013 r. w porównaniu z 2012 r. Tendencję wzrostową wskaźnika należy ocenić pozytywnie. Im wyższą wartość wykazuje wskaźnik rentowności sprzedaży netto, tym sytuacja jest korzystniejsza, czyli efektywność sprzedaży większa.

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz