środa, 18 lutego 2015

Egzamin pisemny - A.65 - styczeń 2015

Zadanie 1.
Którą umowę cywilnoprawną powinien zawrzeć przedsiębiorca z osobą roznoszącą ulotki reklamowe w lipcu?
A| umowę agencyjną.
B| Umowę zlecenie.
C| Umowę o dzieło.
D| Umowę najmu.
Zadanie 2.
Przedmiotem umowy o dzieło może być
A| pośredniczenie w zawieraniu umów ubezpieczenia.
B| przekazanie w odpłatne użytkowanie samochodu.
C| napisanie programu komputerowego.
D| sprzątanie biura.
Zadanie 3.
W przedsiębiorstwie handlowym kierownik działu sprzedaży jest wynagradzany w systemie czasowo-prowizyjnym. Miesięczne obroty sklepu wyniosły 50 000 zł. Kierownik przepracował 168 godzin zgodnie z wymiarem czasu pracy. Oblicz wynagrodzenie brutto pracownika w bieżącym miesiącu na podstawie danych w tabeli:
Nazwa składnika wynagrodzenia
Wartość
Miesięczna płaca podstawowa
2 000 zł
Premia regulaminowa
300 zł
Stawka prowizji
1%
Dodatek za wysługę lat obliczany od płacy podstawowej
5%
A| 2 915 zł
B| 2 900 zł
C| 2 420 zł
D| 2 400 zł

Zadanie 4.
Oblicz miesięczne wynagrodzenie brutto pracownika zatrudnionego w systemie akordu prostego z premią na podstawie następujących danych:
- wynagrodzenie na jednostkę wyrobu 10 zł/szt.,
- liczba wykonanych wyrobów zgodnie z normą jakościową 300 szt.,
- premia regulaminowa 500 zł,
- dodatek za wysługę lat 400 zł.
A| 3 000 zł
B| 3 400 zł
C| 3 500 zł
D| 3 900 zł
Zadanie 5.
Wynagrodzenie zasadnicze pracownika wynosi 3 200 zł. W miesiącu, dla którego wymiar czasu pracy wynosi 160 godzin, pracownik przepracował dodatkowo 10 godzin nadliczbowych przypadających w dni robocze, w porze dziennej. Wynagrodzenie brutto pracownika wyniesie:
A| 3 200 zł
B| 3 400 zł
C| 3 500 zł
D| 3 600 zł
Zadanie 6.
Na wynagrodzenie brutto pracownika w grudniu 2014 r. składają się: płaca podstawowa, dodatek za wysługę lat, wynagrodzenie za godziny nadliczbowe i dodatek funkcyjny. Zmiennym składnikiem wynagrodzenia brutto jest :
A| dodatek funkcyjny.
B| płaca podstawowa.
C| dodatek za wysługę lat.
D| wynagrodzenie za godziny nad liczbowe.
Zadanie 7.
Osoba zatrudniona na podstawie umowy o dzieło nie pozostaje w stosunku pracy ze zlecającym. Na podstawie fragmentu rachunku do umowy o dzieło oblicz kwotę do wypłaty.
Przychód ogółem
3 600,00 zł
Koszty uzyskania przychodu 50%
1 800,00 zł
Podstawa opodatkowania
1 800,00 zł
Należna zaliczka na podatek dochodowy do US
324,00 zł
Do wypłaty
…………. zł
A| 1 431 zł
B| 1 476 zł
C| 3 231 zł
D| 3 276 zł
Zadanie 8.
W rachunku do umowy zlecenia składka zdrowotna potrącona od przychodu ogółem zleceniobiorcy, który nie pozostaje w stosunku pracy ze zleceniodawcą, wynosi:
Przychód ogółem zleceniobiorcy
2 000,00 zł
Koszty uzyskania przychodu 20%
400,00 zł
Składki na ubezpieczenie społeczne
0,00 zł
Składka zdrowotna 7,75%
?
Składka zdrowotna 9%
?

A| 144 zł
B| 155 zł
C| 180 zł
D| 186 zł
Zadanie 9.
Aby zgłosić pracownika do obligatoryjnych ubezpieczeń, należy sporządzić deklarację o symbolu:
A| ZUS ZZA
B| ZUS ZUA
C| ZUS RCA
D| ZUS DRA
Zadanie 10.
Dla osoby współpracującej w rozumieniu przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi
A| wynagrodzenie brutto pracownika.
B| 60% wynagrodzenia brutto pracownika.
C| prognozowane przeciętne wynagrodzenie miesięczne.
D| 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.
Zadanie 11.
Przedsiębiorca podlegający obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym może opłaca dobrowolnie składkę
A| rentową.
B| emerytalną.
C| chorobową.
D| wypadkową.
Zadanie 12.
Ile wynosi kwota składek na ubezpieczenia społeczne potrącana z wynagrodzenia brutto pracownika, obliczona według stawki 13,71%?
Składniki wynagrodzenia
Kwota w zł
Wynagrodzenie za czas przepracowany
1 600,00
Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy
400,00
Wynagrodzenie za czas choroby
200,00
Wynagrodzenie brutto
2 200,00

A| 219,36 zł
B| 246,78 zł
C| 274,20 zł
D| 301,62 zł
Zadanie 13.
Korzystając z danych zawartych w tabeli, oblicz kwotę składek na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracodawcę liczone od podstawy wymiaru wynoszącej 1 000 zł.
Wyszczególnienie
Wysokość składki w %
finansowanej przez pracownika
finansowanej przez pracodawcę
Składka na ubezpieczenie emerytalne
9,76
9,76
Składka na ubezpieczenie rentowe
1,5
6,5
Składak na ubezpieczenie chorobowe
2,45
-
Składka na ubezpieczenie wypadkowe
-
1,74
Fundusz pracy
-
2,45
FGŚP
-
0,10
A| 137,10 zł
B| 180,00 zł
C| 205,50 zł
D| 207,40 zł
Zadanie 14.
Pracownik w wieku 35 lat od początku roku kalendarzowego przebywał na zwolnieniu lekarskim łącznie przez okres 30 dni. Które świadczenie otrzyma pracownik, jeżeli udokumentował niezdolność do pracy w okresie od 4.05.2014 r. do 12.05.2014 r.?
A| zasiłek chorobowy za 9 dni.
B| wynagrodzenie za czas choroby za 9 dni.
C| wynagrodzenie za czas choroby za 3 dni i zasiłek chorobowy za 6 dni.
D| wynagrodzenie za czas choroby za 4 dni i zasiłek chorobowy za 5 dni.
Zadanie 15.
Na podstawie danych zawartych w tabeli, oblicz kwotę zasiłku macierzyńskiego dla pracownicy przysługującego jej za jeden dzień niezdolności do pracy (pracownica nie złożyła wniosku o urlop rodzicielski).
Miesiąc
Wynagrodzenie brutto w zł
Składki na ubezpieczenia społeczne potrącane z wynagrodzenia w zł
Styczeń
10 000,00
1 371,00
Luty
10 000,00
1 371,00
Marzec
10 000,00
1 371,00
Razem
30 000,00
4 113,00
A| 690,32 zł
B| 333,33 zł
C| 287,63 zł
D| 230,10 zł
Zadanie 16.
Zleceniodawca powinien zgłosić zleceniobiorcę do obligatoryjnego ubezpieczenia zdrowotnego najpóźniej
A| w dniu zakończenia zlecenia.
B| w dniu zawarcia umowy zlecenie.
C| 7 dni przed zakończeniem zlecenia.
D| do 7 dni od zawarcia umowy zlecenie.
Zadanie 17.
Z wynagrodzenia brutto pracownika wynoszącego 2 200 zł potrącono składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 301,62 zł. Ile wyniesie składka na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzana do ZUS?
A| 198,00 zł
B| 170,85 zł
C| 147,12 zł
D| 142,38 zł
Zadanie 18.
Wysokość podstawowego rocznego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, pracującego w warunkach szczególnie uciążliwych i w stosunku do którego nie orzeczono znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności wynosi
A| 6,25% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.
B| 37,5% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.
C| 43,75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.
D| 50,00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.
Zadanie 19.
Przepisem prawa zobowiązującym przedsiębiorcę do naliczenia składek na Fundusz Pracy jest
A| ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
B| ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych.
C| Kodeks cywilny.
D| Kodeks pracy.
Zadanie 20.
Przedsiębiorca ubezpieczył budynki magazynu od ryzyka pożaru, zawierając umowę ubezpieczenia
A| osobowego.
B| społecznego.
C| zdrowotnego.
D| majątkowego.
Zadanie 21.
W dniu 30.01.2014 r. podatnik zapłacił podatek dochodowy, którego termin płatności upłynął 20.01.2014 r. Ile wyniosą odsetki od zaległości podatkowej wynoszącej 7 300 zł, jeżeli odsetki od zaległości podatkowych wynoszą rocznie 10%?
A| 20 zł
B| 60 zł
C| 200 zł
D| 600 zł
Zadanie 22.
Przedsiębiorca może być reprezentowany przed organami podatkowymi przez
A| księgowego, z którym podpisał umowę o pracę.
B| pracownika, któremu wydał polecenie służbowe.
C| współmałżonka, z którym posiada wspólność majątkową.
D| pełnomocnika, któremu udzielił pisemnego upoważnienia.
Zadanie 23.
Kwotę zobowiązania wynikającego z faktury od dostawcy zagranicznego wyrażoną w walucie obcej przelicza się na złote, stosując średni kurs waluty ogłoszony przez NBP z dnia
A| płatności za fakturę.
B| wystawienia faktury.
C| poprzedzającego dzień płatności za fakturę.
D| poprzedzającego dzień powstania obowiązku podatkowego.
Zadanie 24.
Do grupy podatków bezpośrednich zalicza się:
A| podatek leśny, podatek od gier, podatek akcyzowy.
B| podatek od towarów i usług, podatek rolny, podatek od nieruchomości.
C| podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych.
D| podatek od towarów i usług, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek akcyzowy.
Zadanie 25.
Podatek akcyzowy należy do grupy podatków
A| majątkowych.
B| dochodowych.
C| przychodowych.
D| konsumpcyjnych.
Zadanie 26.
Przedmiotem opodatkowania podatkiem od towarów i usług u podatnika czynnego, którego cały obrót jest opodatkowany podatkiem VAT, jest
A| kwota uzyskanego dochodu.
B| kwota otrzymanej darowizny.
C| wartość zakupionych towarów.
D| wartość odpłatnej dostawy towarów.
Zadanie 27.
Pracodawca jest zobowiązany wypłacić pracownikowi zasiłek chorobowy, jeżeli zgłosił do ubezpieczenia chorobowego
A| do 5 osób.
B| do 10 osób.
C| powyżej 20 osób.
D| nie więcej niż 20 osób.
Zadanie 28.
Deklarację VAT-7K podatnik powinien złożyć w urzędzie skarbowym do
A| 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.
B| 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.
C| 20 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy.
D| 25 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy.
Zadanie 29.
Którą operację gospodarczą powinien wykazac podatnik podatku od towarów i usług w informacji podsumowującej w zakresie podatku VAT na formularzu VAT-UE?
A| odpłatną dostawę towarów na terytorium kraju.
B| wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.
C| import towarów na terytorium kraju.
D| eksport towarów.
Zadanie 30.
Podatnik podatku od towarów i usług powinien wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż towarów najpóźniej w terminie
A| do 7 dni od dnia sprzedaży.
B| do 15 dni od dnia sprzedaży.
C| do 7 dni następnego miesiąca po miesiącu sprzedaży.
D| do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano sprzedaży.
Zadanie 31.
U podatnika czynnego, którego cały obrót jest opodatkowany podatkiem VAT, kwota podatku VAT naliczonego obliczona na podstawie danych w tabeli wyniesie
Pozycje
Wartość netto w zł
Podatek VAT w zł
Sprzedaż towarów
3 000
690
Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
4 500
1 035
Zakup towarów
2 700
621
Import usług
2 000
460
A| 1 081 zł
B| 1 771 zł
C| 2 116 zł
D| 2 806 zł
Zadanie 32.
Ile wyniesie kwota rozliczenia z tytułu podatku VAT obliczona na podstawie danych w tabeli?
Pozycje
Wartość netto w zł
Podatek VAT w zł
Sprzedaż towarów opodatkowanych stawką 23%
3 000
690
Sprzedaż towarów opodatkowana stawką 7%
2 000
160
Zakup towarów
10 000
2 300
Zakup środków trwałych
30 000
6 900
Nadwyżka VAT naliczonego nad należnym z poprzedniej deklaracji
-
800
A| Należność do urzędu skarbowego 9 150 zł.
B| Należność do urzędu skarbowego 8 350 zł.
C| Zobowiązanie wobec urzędu skarbowego 8 350 zł
D| Zobowiązanie wobec urzędu skarbowego 9 150 zł
Zadanie 33.
Do którego towaru nalicza się akcyzę?
A| Mąki.
B| Roweru.
C| Wody mineralnej.
D| Energii elektrycznej.
Zadanie 34.
Na podstawie danych zawartych w tabeli oblicz, ile wyniesie zaliczka na podatek dochodowy w spółce z o.o. za styczeń 2014 roku.
Przychody i koszty
Wartość w zł
Przychody ogółem w 2013 roku
480 000
Koszty uzyskania przychodów w 2013 roku
120 000
Przychody w styczniu 2014 roku
50 000
Koszty uzyskania przychodów w styczniu 2014 roku
30 000
A| 3 600 zł
B| 3 800 zł
C| 4 600 zł
D| 6 840 zł
Zadanie 35.
Na podstawie fragmentu listy płac oblicz kwotę zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych według stawki podatkowej 18%, którą należy odprowadzić do urzędu skarbowego.
Wynagrodzenie brutto
Składki ubezpieczeń społecznych
Koszty uzyskania przychodu
Podstawa opodatkowania
Składka ubezpieczenia zdrowotnego 9%
Składka ubezpieczenia zdrowotnego 7,75%
Kwota zmniejszająca zaliczkę na podatek dochodowy
3 200 zł
438,72 zł
111,25 zł
2 650 zł
248,52 zł
214,00 zł
46,33 zł
A| 431 zł
B| 392 zł
C| 217 zł
D| 182 zł
Zadanie 36.
Jaki będzie odpis wyrównawczy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za dany rok obrotowy?
Pozycje
Wartość netto w zł
Przychody z działalności gospodarczej
280 000
Koszty uzyskania przychodów
130 000
Podatek dochodowy zapłacony zaliczkowo w ciągu roku
26 000
Odpis wyrównawczy podatku dochodowego
?
A| 1 000 zł
B| 2 500 zł
C| 18 000 zł
D| 18 500 zł
Zadanie 37.
Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej, który wybrał opodatkowanie na zasadach ogólnych według skali progresywnej, powinien dokonać rocznego rozliczenia się z urzędem skarbowym z tytułu podatku dochodowego w deklaracji w symbolu
A| PIT 11
B| PIT 28
C| PIT 36
D| PIT 37
Zadanie 38.
Spółka z o.o. jest właścicielem nieruchomości wykazanych w zestawieniu.
Składniki nieruchomości
Wartość w zł
Powierzchnia w m2
Hala produkcyjna
100 000
300
Budowla – oczyszczalnia ścieków
30 000
100
Grunt
80 000
4 000
Stawki podatku od nieruchomości wynoszą:
- od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 20 zł/m2
- od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 0,80 zł/m2
- od budowli 2% wartości.
Ile wyniesie roczna kwota podatku od wszystkich nieruchomości?
A| 8 900 zł
B| 9 800 zł
C| 11 200 zł
D| 21 100 zł
Zadanie 39.
Podatnicy są obowiązani przechowywać ewidencje prowadzone dla celów rozliczenia podatku VAT oraz wszystkie dokumenty z tym rozliczeniem przez
A| 1 rok, od końca roku, w którym złożono zeznanie roczne.
B| 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
C| 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
D| 50 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
Zadanie 40.
Podstawą naliczenia składek na Fundusz Pracy dla pracownika zatrudnionego w pierwszym roku pracy jest co najmniej kwota
A| minimalnego wynagrodzenia za pracę.
B| 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę.
C| przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

D| 80% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Odpowiedzi 
Zadanie 1.
B| Umowę zlecenie.
Zadanie 2.
C| napisanie programu komputerowego.
Zadanie 3.
B| 2 900 zł
Zadanie 4.
D| 3 900 zł
Zadanie 5.
C| 3 500 zł
Zadanie 6.
D| wynagrodzenie za godziny nad liczbowe.
Zadanie 7.
D| 3 276 zł
Zadanie 8.
C| 180 zł
Zadanie 9.
B| ZUS ZUA
Zadanie 10.
D| 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.
Zadanie 11.
C| chorobową.
Zadanie 12.
C| 274,20 zł
Zadanie 13.
B| 180,00 zł
Zadanie 14.
C| wynagrodzenie za czas choroby za 3 dni i zasiłek chorobowy za 6 dni.
Zadanie 15.
C| 287,63 zł
Zadanie 16.
D| do 7 dni od zawarcia umowy zlecenie.
Zadanie 17.
B| 170,85 zł
Zadanie 18.
D| 50,00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.
Zadanie 19.
A| ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Zadanie 20.
D| majątkowego.
Zadanie 21.
A| 20 zł
Zadanie 22.
D| pełnomocnika, któremu udzielił pisemnego upoważnienia.
Zadanie 23.
D| poprzedzającego dzień powstania obowiązku podatkowego.
Zadanie 24.
C| podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych.
Zadanie 25.
D| konsumpcyjnych.
Zadanie 26.
D| wartość odpłatnej dostawy towarów.
Zadanie 27.
C| powyżej 20 osób.
Zadanie 28.
D| 25 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy.
Zadanie 29.
B| wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.
Zadanie 30.
D| do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano sprzedaży.
Zadanie 31.
C| 2 116 zł
Zadanie 32.
A| Należność do urzędu skarbowego 9 150 zł.
Zadanie 33.
D| Energii elektrycznej.
Zadanie 34.
B| 3 800 zł
Zadanie 35.
C| 217 zł
Zadanie 36.
B| 2 500 zł
Zadanie 37.
C| PIT 36
Zadanie 38.
B| 9 800 zł
Zadanie 39.
B| 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
Zadanie 40.
B| 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę.


11 komentarzy :

 1. Wszystko fajnie ale czy nie macie zadań praktycznych ze stycznia 2015r z kwalifikacji A 36 i A 65

  OdpowiedzUsuń
 2. egzamin A.36 - Auto-Brama powinnien pojawić się w piątek, a jeżeli chodzi o A.65 to niestety nie mam jeszcze arkusza z zadaniem

  OdpowiedzUsuń
 3. nie rozumiem jak policzyć w zadaniu 15

  OdpowiedzUsuń
 4. do zadania 15
  (30000-4113)/90=287,63

  OdpowiedzUsuń
 5. do zadania 34
  (50000-30000)=20000,-
  20000*0,19=3800,-

  OdpowiedzUsuń
 6. Już wiem, spółka zoo opodatkowana jest podatkiem od osób prawnych czyli 19%.....echhhh

  OdpowiedzUsuń
 7. nie mogę dojść do tego jak obliczyć zadanie 3 :/

  OdpowiedzUsuń
 8. do zadania 3
  2000 + 300 + 50000x0,01 + 2000x0,05 = 2900

  OdpowiedzUsuń
 9. a w jaki sposób zostało obliczone zadanie 12 ??

  OdpowiedzUsuń
 10. jak mam obliczyć zadanie 21 ? ;)

  OdpowiedzUsuń