wtorek, 10 lutego 2015

#wynik finansowy - zadanie - Przedsiębiorstwo Produkcyjne CEGŁA sp. z o.o.

W Przedsiębiorstwie Produkcyjnym CEGŁA sp. z o.o. we Wrocławiu na dzień 31.12.2014 roku konta wynikowe wykazują następujące obroty:
Przychody ze sprzedaży wyrobów gotowych
112 540,00
Koszt sprzedanych wyrobów gotowych
61 200,00
Koszty finansowe
442,00
Pozostałe przychody operacyjne
1 955,00
Pozostałe koszty operacyjne
w tym zapłacona kara z tytułu nieuzasadnionego nieterminowego odbioru materiałów
2 295,00
153,00
Przychody finansowe
1 020,00
Zużycie materiałów i energii
17 510,00
Amortyzacja
2 720,00
Wynagrodzenia
16 830,00
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
3 502,00
Usługi obce
5 355,00
Rozliczenie kosztów
obliczyć
Straty nadzwyczajne
833,00
Zyski nadzwyczajne
1 020,00
Podatek dochodowy (zapłacony zaliczkowo w ciągu roku)
7 650,00

Polecenia:
1| Ustal obrót konta „Rozliczenie kosztów”.
2| Ustal wynik finansowy netto w wariancie:
a| kalkulacyjnym,
b| porównawczym.
3| Oblicz kwotę odpisu wyrównawczego z tytułu podatku dochodowego (podatku do dopłaty).

Ad. 1.
Rozliczenie kosztów = Zużycie materiałów i energii + Amortyzacja + Wynagrodzenia + Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia + Usługi obce
Rozliczenie kosztów = 17 510,- + 2 720,- + 16 830,- + 3 502,- + 5 355,-
Rozliczenie kosztów = 45 917,-

Ad. 2.a. wariant kalkulacyjny
Przychody ze sprzedaży wyrobów gotowych
   112 540,00 zł
-
Koszt sprzedanych wyrobów gotowych
     61 200,00 zł
=
Wynik ze sprzedaży
     51 340,00 zł
+
Pozostałe przychody operacyjne
        1 955,00 zł
-
Pozostałe koszty operacyjne
        2 295,00 zł
=
Wynik z działalności operacyjnej
     51 000,00 zł
+
Przychody finansowe
        1 020,00 zł
-
Koszty finansowe
           442,00 zł
=
Wynik z działalności gospodarczej
     51 578,00 zł
+
Zyski nadzwyczajne
        1 020,00 zł
-
Straty nadzwyczajne
           833,00 zł
=
Wynik finansowy brutto
     51 765,00 zł
podstawa opodatkowania
     51 918,00 zł
-
podatek dochodowy
        9 864,00 zł
=
Wynik finansowy netto
     41 901,00 zł

Ad. 2.b. wariant porównawczy
Przychody ze sprzedaży wyrobów gotowych
   112 540,00 zł
-
Zmniejszenie stanu produktów
     15 283,00 zł
-
Zużycie materiałów i energii
     17 510,00 zł
-
Amortyzacja
        2 720,00 zł
-
Wynagrodzenia
     16 830,00 zł
-
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
        3 502,00 zł
-
Usługi obce
        5 355,00 zł
=
Wynik ze sprzedaży
     51 340,00 zł
+
Pozostałe przychody operacyjne
        1 955,00 zł
-
Pozostałe koszty operacyjne
        2 295,00 zł
=
Wynik z działalności operacyjnej
     51 000,00 zł
+
Przychody finansowe
        1 020,00 zł
-
Koszty finansowe
           442,00 zł
=
Wynik z działalności gospodarczej
     51 578,00 zł
+
Zyski nadzwyczajne
        1 020,00 zł
-
Straty nadzwyczajne
           833,00 zł
=
Wynik finansowy brutto
     51 765,00 zł
podstawa opodatkowania
     51 918,00 zł
-
podatek dochodowy
        9 864,00 zł
=
Wynik finansowy netto
     41 901,00 zł


Ad. 3.
Odpis wyrównawczy
7 650,- – 9 864,- = -2 214,-

Do zapłaty 2 214,-


Brak komentarzy :

Prześlij komentarz