poniedziałek, 23 stycznia 2017

Egzamin - A.36 - październik 2016 - zadanie 1 - Hurtownia TRADE sp. z o.o. + przykładowe rozwiązanie

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
A.36 – październik 2016 – zadanie 1 – egzamin CKE
Hurtownia TRADE sp. z o.o.


Zadanie egzaminacyjne
Hurtownia TRADE sp. z o.o. zajmuje się sprzedażą artykułów chemicznych. Hurtownia jest podatnikiem podatku VAT.
Wykonaj prace dla Hurtowni TRADE sp. z o.o.:
1.    Sporządź i wydrukuj plan kont księgi głównej i kont ksiąg pomocniczych.
2.    Zaksięguj w programie finansowo-księgowym, na podstawie zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym dowodów księgowych, operacje gospodarcze dotyczące:
·      naliczenia odsetek za opóźnienie w zapłacie należności,
·      zakupu materiałów,
·      zakupu towarów,
·      przyjęcia towarów do magazynu,
·      sprzedaży  towarów,
·      wydania sprzedanych towarów z magazynu,
·      zmian na rachunku bankowym.
3.    Oblicz i zaksięguj wysokość należnego podatku dochodowego od osób prawnych za sierpień 2016 r.
4.    Dokonaj księgowań związanych z ustaleniem wyniku finansowego netto za sierpień 2016 r.
(sierpień należy traktować jako pełny rok obrotowy).
5.    Sporządź i wydrukuj na dzień 31.08.2016 r. PK – Polecenia księgowania dotyczące:
·      przeksięgowania podatku VAT naliczonego i należnego w końcu okresu – PK 1/08/2016,
·      zaksięgowania podatku dochodowego od osób prawnych – PK 2/08/2016,
·      ustalenia wyniku finansowego netto za sierpień 2016 r. – PK 3/08/2016.
6.    Sporządź i wydrukuj zestawienie obrotów i sald za sierpień 2016 r.
7.    Sporządź i wydrukuj dziennik księgowań pełny za sierpień 2016 r.
8.    Zdefiniuj, sporządź i wydrukuj bilans końcowy na dzień 31.08.2016 r.
9.    Dokonaj w arkuszu egzaminacyjnym analizy i oceny rentowności brutto sprzedaży w latach 2014-2015.

Wykonaj zadanie na stanowisku egzaminacyjnym wyposażonym w komputer podłączony do drukarki sieciowej, z zainstalowanym programem finansowo-księgowym.
Prace z programem finansowo-księgowym rozpocznij od:
·      wprowadzenia danych identyfikacyjnych Hurtowni TRADE sp. z o.o.,
·      wpisania swojego numeru PESEL pod nazwą Hurtowni TRADE sp. z o.o.,
·      wprowadzenia planu kont księgi głównej,
·      założenia kartotek kontrahentów,
·      założenia kont ksiąg pomocniczych (analitycznych) do kont 200 Rozrachunki z odbiorcami i 210 Rozrachunki
z dostawcami,
·      wprowadzenia stanów początkowych kont do bilansu otwarcia,
·      zdefiniowania, czyli przyporządkowania kont bilansowych do poszczególnych pozycji aktywów i pasywów w bilansie: konta aktywów saldem Wn, konta pasywów saldem Ma. 

UWAGA. Przy sporządzaniu bilansu końcowego pozycję bilansową Środki trwałe skoryguj o wartość dotychczasowego umorzenia. (podpowiedź do zdefiniowania pozycji bilansowej Środki trwałe znajduje się tutaj)

1 komentarz :

  1. Kiedy mniej więcej będzie zadanie z kwalifikacji A35 ze stycznia 2017?

    OdpowiedzUsuń